dinsdag 21 januari 2020

Minister Blok geeft geen antwoord op OPCW vragen.

( Herschreven op 21 jan, om 16 uur.  Met dank aan Ben).

De DOUMA gas aanval: een wat grove        Tijdslijn.    


 
 Image result for douma gas attack staged
april  2018.  Twee gas-bommen vallen op een huis in Douma.
                    Beelden van bijna stikkende kinderen. Met water schoon gespoten etc.

eind april:  Straf voor de schuldige: Assad.  Door VS, UK, Fr en De.

OPCW waarnemer Ian Henderson krijgt de indruk dat die gas-bommen niet uit de lucht kwamen, maar gewoon zijn weggelegd.  Dus niet Assad is de dader, maar  de opstandelingen.

Deskundigen die de video's bekijuken van de getroffen mensen, zeggen dat dit geen gas-aanval was.

Maanden later:   Enkele getroffen kinderen ( op de video zichtbaar)  komen naar Den Haag en verklaren dat er geen gas was.
2019.       Het OPCW laat een Rapport uit komen van haar onderzoek.  Ze stelt Assad als schuldige voor.

2019:      De OPCW waarnemer lekt zijn waarnemingen uit naar de pers, en zegt:   de waarnemers waren het met mij eens dat dit geen Assad  bom was.  Maar het OPCW meldt juist het tegenovergestelde in haar rapport, terwijl zij zelf niet ter plekke zijn geweest.


27 dec. 2019:  Wikileaks publiceert een interne email waar een OPCW bobo  (Braha)  opdracht geeft om alle ionterne sporen van het protest van Ian  Henderson, te wissen uit de computers.

20 januari 2020  : Minister Blok zegt dat er geen reden is om aan de integriteit van het OPCW te twijfelen. Zie onder.

20 januari 2020:  In de  Veiligheidsraad van de VN  mag Ian Henderson zijn getuigenis afleggen.

  ---------------
Een week geleden zijn vragen gesteld aan minister Blok.

De aanleiding:  Wikileaks heeft documenten gepubliceerd van enkele klokkenluiders van het OPCW.

Ik herinner me dezaak als volgt:  Assad zou uit een helicopter twee gifgas bommen hebben  gegooid. Eén viel door een dak en kwam op een bed.  
Klokkeluider Ian Henderson zegt:  gat in dak klopt niet.  Bom daar weggelegd.

Tegelijk werd er door de White Helmets een filmpje de wereld in gestuurd van hoestende kinderen.  Beweerd werd dat er gifgas was.  Kinderen zijn later nog in Den Haag geweest. 
Deskundigen die de beelden zien zeggen: Er was geen Sarin. Hooguit chloor dat  door opwaaiend stof benauwdheid veroorzaakte.

Onderzoekers zeggen:  En er waren heel erg weinig sporen van Chloor-verbindingen . Niet meer dan in andere woningen .  Er is dus ook nooit met chloor gegooid.

Over de  bom die door het dak op het bed belanddde heeft Bellingcat drie dagen geleden een rapport gemaakt, zie ik toevallig:  Bellingcat valt Ian Henderson aan.

Over de video met zieke mensen (kinderen lat erin Den Haag)  sprak kolonel Laurence Wilkerson recent nog met The Gray Zone.  Hij zei: Uit de beelden was mij al heel duidelijk dat er geen sarin was gebruikt.  

De klokkeluiders werkten als waarnemers ter plekke, in Syrië.   Hun bazen in Den Haag hebben het uiteindelijke rapport opgesteld.
Maar dat Rapport zegt dat Assad gifgas gebruikte en de schuld had.
Radicaal in tegenspraak met de mensen die naar Syrië waren gestuurd om namens het OPCW de zaak te onderzoeken.

Ik meen dat er geen waarnemers uit Syrië terug kwamen die àndere conclusies aan hun OPCW bazen hebben gegeven.
Bellingcat zegt nu  dat Henderson wèl in Douma was, maar niet echt deel van het FFM was.
Er zijn dus wel andere waarnemers in Douma geweest?
Henderson zegt dat alle mede-waarnemers het met hem eens zijn: Assad had er wellicht niks mee te maken.

Bellingcat schrijft dat er drie onafhankelijke ingenieurs-teams aan gerekend hebben en dat die beweren dat Henderson's verhaal ( berekeningen over vallende bommen)  niet klopt.   Maar waren die drie teams in Douma?  Volgens mij  niet.

Dat is cruciaal, want in de brief van minister Blok wordt dat wel gesuggereerd:  dat er behalve de Wikileaks documenten nog meer documenten zijn  , die mede de basis vormden voor het rapport.

Weet iemand of er nog meer OPCW waarnemers naar Syrië zijn gestuurd ?  ( Henderson zegt van wel)

Weet iemand of het OPCW zijn Rapport zich daar op gebaseerd zou kunnen hebben?  ( Henderson zegt dat alle waarnemers ontevredne zijn over het officiele rapport. Ook over een tweede versie die na protest is gemaakt... ( heb ik dat goed onthouden ??)

Als mijn herinnering juist is,  dan is dat Rapport gemaakt door mensen die NIET in Syrië zijn geweest.

In dat geval is de ontwijkings-manoeuvre van Blok  bedrog.

Hier de brief  van Blok in een mooie lay-out.

Hieronder  zoals ik hem kan plakken hieronder, met een slechte lay-out.

Ik zal het bedrieglijke deel rood maken. En wat comments in rood geven.

                                 ===================================

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4 Den Haag Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Onze Referentie BZDOC-298693154-42 Uw Referentie 2020Z00016 Bijlage(n) Datum 20 januari 2020

Betreft Beantwoording vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA) over de OPCW Douma-documenten op Wikileaks
Hierbij bied ik de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden

Van Helvert en Omtzigt over de OPCW Douma-documenten op Wikileaks. Deze vragen werden ingezonden op 3 januari 2020 met kenmerk 2020Z00016.

De Minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok

[Ondertekenaar 2] [Ondertekenaar 3] [Ondertekenaar 4] Onze Referentie BZDOC-298693154-42 Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Van Helvert en Omtzig (beiden CDA) over OPCW Doumadocumenten op Wikileaks

                                   --------------------------

Vraag 1 Heeft u kennis genomen van de OPCW (Organisatie voor het verbod op chemische wapens) Douma-docs op wikileaks?

Antwoord Ja.


Vraag 2 Kunt u voor elk van de 13 documenten uit de eerste 4 releases van Douma-docs nagaan of zij authentiek zijn, door die vraag voor te leggen aan de OPCW en/of de auteurs van de documenten?

Antwoord: Desgevraagd heeft de OPCW aangegeven dat er een onderzoek is ingesteld naar het lekken van vertrouwelijke, interne documenten en emails. Ook de authenticiteit van de bedoelde documenten wordt daarbij meegenomen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijke experts. Als het rapport is afgerond, zal het aan de lidstaten ter beschikking worden gesteld.
NB: OPCW geeft nog steeds hetzelfde antwoord als ergens in mei van 2019, toen de eerste leak van Ian Henderson wereldkundig werd.  OPCW 'doet onderzoek naar het lek'.  Dat duurt wel erg lang.


Vraag 3 Indien er documenten vervalst zijn, wordt er dan fatsoenlijk onderzoek naar gedaan om te zien wie de organisatie in diskrediet brengt?
NB: In 2019 heeft het OPCW  nooit beweerd dat de leaks vals waren.  Ze zeiden dat ze  wilden uitzoeken wie er gelekt had. .

Antwoord: Het in vraag 2 genoemde onderzoek richt zich ook op de beantwoording van deze vraag.


Vraag 4 Zijn er belangrijke documenten weggelaten uit de leaks, die een ander beeld op de gang van zaken rond de totstandkoming van het Douma-rapport kunnen werpen?
Is de vraag of Wikileaks zaken verduisterd heeft?  En moet Blok dit nu aan Wikileaks gaan vragen ?
Dat is een domme vraag. Blok neemt de vraag wel serieus, en zegt: "Kan ik niet beoordelen'.

Antwoord Of Wikileaks al dan niet over meer documenten beschikt dan het nu geopenbaard heeft, kan ik niet beoordelen. Op basis van informatie van de OPCW kan ik wel bevestigen dat het Doumarapport is gebaseerd op aanzienlijk meer documenten. Het beeld dat ontstaat uit deze selectie van (te verifiëren) documenten op Wikileaks lijkt geen recht te doen aan de werkelijke situatie.
Wikileaks is het rapport van de bevindingen van de groep Henderson- waarnemers.  Zij waren ter plekke.  Het OPCW raapport is gemaakt  door àndere waarnemers, die niet in Douma zijn geweest, maar in een ànder land ( God mag weten wat daar de rationale achter is.) . Als Bl;ok  - net als het OPCW -  méér waarde hecht aan getuigen die er niet bij waren dan aan getuigen die er wèl bij waren, dan hebben we hier met een  'juridische noviteit' te maken.  Een ontwikkeling die al een beetje aan 'Neurenberg 1945' doet denken.


Vraag 5 Indien (bijna) alle documenten authentiek blijken te zijn, wat is dan uw oordeel over de gang van zaken rond de totstandkoming van het eindrapport over Douma?

Antwoord Ik heb op basis van de huidige informatie geen reden om te twijfelen aan de gang van zaken rond de totstandkoming van het eindrapport, noch aan de daarin vermelde conclusies. Zowel tijdens de toelichting die de Directeur-Generaal heeft gegeven bij het verschijnen van het rapport als recent naar aanleiding van uw Onze Referentie BZDOC-298693154-42 vragen, is bevestigd dat het rapport tot stand is gekomen door middel van een degelijk wetenschappelijk proces, waarbij verschillende inzichten en rapporten zorgvuldig zijn gewogen. Dat proces heeft geresulteerd in het thans gepubliceerde rapport. Ik wijs er nogmaals op dat Wikileaks slechts een beperkt aantal documenten heeft geopenbaard, wat lijkt te leiden tot een vertekend beeld.
Het is niet aan Wikileaks om een volledig en evenwichtig rapport te maken.  Dat is aan het OPCW.
Wikileaks toont aan dat er waarnemingen zijn die pleiten voor een volledig àndere verklaring van wat daar gebeurde, en Wikileaks zegt dat die gelekte waarnemingen dus onderdeel hadden moeten vormen van het Rapport.  


Vraag 6 Indien het interim-rapport authentiek is en bijna alle experts van de OPCW die in Douma geweest zijn, zich niet met het eindrapport mochten bezig houden, blijft de Nederlandse regering dan op het standpunt staan: “Nederland heeft geen reden om aan te nemen dat belangrijke relevante informatie niet zou zijn meegewogen in de conclusies van het Douma-rapport.

Antwoord Ik zie, op basis van de informatie waarover het kabinet nu beschikt, geen aanleiding om mijn conclusie met betrekking tot het eindrapport m.b.t. de aanval met chemische wapens op Douma te wijzigen. Ik onderschrijf de uitleg van de OPCW dat het rapport op een wetenschappelijk verantwoorde wijze tot stand is gekomen, waarbij alle beschikbare informatie in acht is genomen. Het beeld dat de eindconclusies gemanipuleerd zouden zijn door informatie niet mee te wegen, wordt door de OPCW van de hand gewezen. Voorts dient opgemerkt dat het onderzoek is voortgezet in de periode van 8 maanden tussen het interimrapport en het eindrapport.
Het is algemeen bekend dat in ca 2003 de baas van het OPCW door de VS de laan is uitgestuurd ( onder dreiging dat men wist waar zijn kinderen woonden), omdat deze Bustatis niet bereid was zijn rapporten aan de wensen van de VS aan te passen.
Wilkerson beschrijft hoe dat in zijn tijd ook al gebeurde met rapporten van het Internationaal Atoomgezelschap:  op aandringen van Israel werd Iran toen al verdacht gemaakt in AEIA rapporten).
Minister Blok is bewust naïef en goedgelovig.  Onverantwoord en onwaardig beleid.

Vraag 7 Is er volgens u aanleiding om een onderzoek te laten doen naar de totstandkoming van het Douma rapport?

Antwoord Nee. Zoals ik hierboven heb aangegeven, vind ik de uitleg van de OPCW overtuigend en apprecieer ik de aanpak van deze kwestie door de organisatie zelf. Ik heb volledig vertrouwen in de professionaliteit, onpartijdigheid en objectiviteit van de bevindingen in het FFM (Fact Finding Mission)-rapport over de aanval in Douma.
Wanneer komt het punt dat  het 'vertrouwen hebben in 'onpartijdigheid en objectiviteit van de bevindingen in het FFM (Fact Finding Mission)-rapport ' een bewuste gepleegde misdaad wordt?  "Wir haben es nicht gewusst"  werd niet geaccepteerd


Vraag 8 Kunt u deze vragen een voor een en binnen twee weken beantwoorden?
 
Antwoord Ik heb mijn uiterste best gedaan om aan uw verzoek tegemoet te komen.

         =====================

YouTube: 
BBC producer drops bombshell by saying footage of 2018 Douma chemical attack was 'staged'

17 opmerkingen:

 1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Zo dan maar weer: https://www.rt.com/news/478754-opcw-whistleblower-un-douma/?fbclid=IwAR3bHMGheple7kRHt9mqtPsdLatT6zQN0lz27ACty85_OTb2k6PT7oyxC78

  Groeten, Ben

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je wel Ben.

   Ik heb het artikel al een stuk verbeterd en geupdated.

   Verwijderen
 3. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Heb het net gelezen. In het artikel staat een transpictie van Ian Henderson's speech in de UNSC.:

  'I need to point out from the outset, I am not a whistleblower. I don’t like that term. I am a former OPCW specialist who has concerns in many areas and I consider this a legitimate and appropriate forum to explain again these concerns.Secondly, I must point out that I hold the OPCW in the highest regard. As well as the professionalism of the staff members who work there.
  However the concern I have does relate to some specific management practices in certain sensitive missions. The concern, of course, relates to the [Fact Finding Mission] investigation into the alleged chemical attack on the 7th April in Douma in Syria. My concern, which is shared by a number of other inspectors, relates to the subsequent management lock-down and the practices in the later analysis and compilation of the final report.

  There were two teams deployed. One team which I joined shortly after the start of field deployments was to Douma in Syria, the other team deployed to Country X. The main concern relates to the announcement in July 18, of a new concept, the so-called FFM Core Team which essentially resulted in the dismissal of all the inspectors who had been on the team deployed to locations in Douma and had been following up with their findings and analysis.

  The findings of the final FFM report were contradictory, were a complete turn-around, with what the team had understood collectively. During and after the Douma deployments and by the time of release of the interim report in July 2018 our understanding was that we had serious misgivings that a chemical attack had occurred.

  What the final FFM report does not make clear and thus does not reflect the views of the team members who deployed to Douma. (In which case I can really only speak for myself at this stage). The report did not make clear what new findings, facts, information, data or analysis in the fields of witness testimony, toxicology studies, chemical analysis, engineering and or ballistics studies had resulted in a complete turn-around in the situation from what was understood by the majority of the team and the entire Douma team in July 2018.

  In my case I had followed with a further six months of engineering and ballistics studies into the cylinders. The results of which had provided further support for the view there had not been a chemical attack. This needs to be properly resolved, we believe (Douma FFM Team), through the rigours of science and engineering.

  In my situation it is not a political debate. I am very aware that there is a political debate surrounding this.

  Perhaps a closing comment from my side, is that I was also the inspection team leader who developed and launched the inspections, the highly intrusive inspections, of the Barzah [Scientific Studies and Research Center] facility outside of Damascus. And I did the inspections and wrote the reports for the 2 inspections prior to and the inspection after the chemical facility, or the laboratory complex at Barzah SSRC, had been destroyed by the missile strike. That however is another story altogether and I shall now close.'

  https://www.moonofalabama.org/2020/01/un-security-council-hears-opcw-inspector-testimony-about-the-manipulation-of-chemical-attack-reports.html#more

  Ten overvloede: het eindrapport werd dus geschreven door een zgn FFM Core Team van uit land x (waarschijnlijk Turkije, Dawg) met daarin niemand die aanwezig was in het FFM team dat in Douma het feitelijke onderzoek op de grond uitvoerde.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Heel veel dank voor deze tekst, Dawg.

   Ik begrijp het al weer een klein beetje beter.

   Ik weet dat een maand geleden het verhaal van Peter Hitchins heel duidelijk kritiek op OPCW was, maar ook dat verhaal was soms niet goed te volgen.
   ( Hitchens had een OPCW-er als bron die Alex heette meen ik)

   Dan is er nog een oud journalist, een oude man, die ook een maand geleden op youtube verhaal deed. Ook zeer kritisch op OPCW.

   En ook dit Henderson verhaal is soms even lastig te volgen, maar de grote lijnen heb ik nu wel.

   Hier is waar het gebeurde: ( citaat)

   The main concern relates to the announcement in July 18, of a new concept, the so-called FFM Core Team which essentially resulted in the dismissal of all the inspectors who had been on the team deployed to locations in Douma [....]

   The findings of the final FFM ( gemaakt door dat team wat nooit ter plekkewas) report were contradictory, were a complete turn-around, with what the team had understood collectively

   Verwijderen
 5. Even off-topic.

  Micha Kat heeft de zaak tegen voormalig rechter Westenberg gewonnen en kan €1,4 miljoen verwachten.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Is het niet die advocaat die dat geld gaat krijgen?
   Citaat:
   De gepensioneerde Haagse rechter Hans Westenberg (74) moet de Rotterdamse advocaat Hugo Smit een schadevergoeding betalen van 1,4 miljoen euro omdat de magistraat de raadsman met onterechte beschuldigingen in eer en goede naam heeft aangetast.

   Ik zag wel een foto waarop Mischa Kat deze rechter aanklampte, vandaag toen hij de rechtbank binnen liep.

   Verwijderen
  2. @Jan,

   De advocaat zal een gedeelte incasseren.

   Verwijderen
  3. Overigens betwijfel ik of de mainstream media Micha Kat als 'winnaar' zou benoemen, dan zouden zij haar ongelijk moeten bekennen en dat zie ik niet gebeuren. Dus, advocaat is veiliger.

   Verwijderen
 6. Opmerkelijk...

  Lale is interviewster op Weltschmerz. Ze was moslima, maar nu niet meer overtuigd. Ze is tegen elk religieus fanatisme.
  Ooit zei ze dat ze ook wat joods bloed had. Kan wel kloppen, want haar interviews zijn heel smooth.

  Ze interviewt nu 2 jonkies. Ik heb het niet beluisterd.
  YT: Omvolkingstheorie volgens jongeren: Lale, Roman en Freek
  Maar ik plaatse wel een algemeen geldige opmerking:

  " Johan Vermeulen
  1 dag geleden
  De joodse mevrouw Lerner-Spectre zegt dat wij in Europa multi-etnisch en
  multi-religieus moeten worden. Dat is onvermijdelijk volgens haar. Ze zegt dat de joden ons daar bij moeten helpen. Opmerkelijk is wel dat dit advies nooit aan Israel wordt gegeven. In Israel doet men er àlles aan om mensen die niet tot hùn ras en religie behoren , er uit te werken.

  En zojuist heeft Lale zelf op mij gereageerd: (Ik meen dat ze zelden reageert)


  Lale Amsterdam 50 minuten geleden
  Johan Vermeulen: https://youtu.be/dPxv4Aff3IA


  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  2. Sofia,

   het staat onder deze youtube:
   https://www.youtube.com/watch?v=9PcOTHqDlsA&t=254s

   Jouw eiigen reacties staan meestal bovenaan als je kijkt op 'beste reacties'. Maar ik zag het bij toeval in mijn gmail, want reacties op eigen postst worden daar gemeld.

   Als je het wil zoeken moet je 360 reacties doorspitten, vrees ik.

   Als je op 'nieuwse eerst' sorteert , dan kan je best van onder af beginnen. Ik was reactie 70 of zo.

   Verwijderen
  3. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen

 7. De Youtube kanalen bloeien op.

  Weltschmerz, Blauwe tijger, Ommekeer (Tilasmi Frigge), Jensen.

  Weltschmerz gaat naar een groot pand , dat uit kijkt op de Hofvijver.
  Zo kunnen ze politici direct naar binnen lokken.

  Nu blijkt dat Pieter Winsemius er achter zit: die willen Weltschmerz inpalmen, neutraliseren.

  Rypke Zeilmaker ( Het mirakel van Friesland) heeft er een goede, lange, zeer onderbouwde blog over geschreven.

  Het eindigt met wat vijandige emails tussen Max v Kreyfelt en Rypke,

  Op het eind laat Rypke nog het woord 'Jood' vallen. Het moet niet gekker worden. Rypke.

  https://www.interessantetijden.nl/2020/01/16/cafe-weltschmerz-bij-transitie-club-mckinsey-ingelijfd/  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Weltschmertz heeft MSM-er Pim van Galen ook binnengehaald, vond ik ook al zo vreemd. Net zoiets als toen Susan Nossel van her State Dept. naar Amnesty verhuisde.

   Verwijderen
 8. Een nieuwe epidemie in China, van een SARS-achtig coronavirus. Er zijn inmiddels ca 1000 besmettingen bekend, maar men vreest dat het Chinese nieuwjaar een enorme nieuwe gof gaat brengen. Inmiddels zijn er bij grenzen en vliegvelden thermische camera's (koortsdetectie) geplaatst, en er is een bepekte quarantaine in de provincie Hubei.

  Tot nu toe lijkt het dat alleen personen in slechte gezondheid aan de virale longontsteking overlijden, maar gezien de zeer korte generatietijd kunnen virussen snel muteren.

  In elk geval is Rusland al bezig een vaccin te ontwikkelen, maar dat gaat nog wel een half jaar duren:

  https://sputniknews.com/russia/202001221078098740-new-coronavirus-vaccine-could-take-months-to-develop-in-russia-health-ministry-official/

  BeantwoordenVerwijderen