vrijdag 24 januari 2020

20 jaar Putin. Een overzicht.


In een reactie op De Saker schreef Larchmonter445 het volgende overzicht van Putins 20 jarig bestuur van Rusland.

420 woorden.
Rood = originele tekst
Zwart =  google translate met soms ingrijpende correcties.

 
 Hieboven:  foto van Putin in Berlijn.
 
When judging Putin’s 20 years, anyone analyzing the results and the efforts made must always weigh it against the condition of the Russian Federation economically, demographically, militarily, and socially when he took over.
 
The Federation was at war with Islamic terror in Chechnya. It was a large and vicious war. It was the second war with these terrorists. Socially, the mafia gangs were rampant throughout Russia. Oligarchs (thieves) were raping the nation’s wealth, controlling much of the mineral resources and major corporations in the key industrial sectors.

 
Bij het beoordelen van de 20 jaar van Poetin moet iedereen die de resultaten en de inspanningen analyseert, deze altijd afwegen tegen de toestand van de Russische Federatie op economisch, demografisch, militair en sociaal gebied toen hij het roer overnam.
 
De Federatie was in oorlog met islamitische terreur in Tsjetsjenië. Het was een grote en wrede oorlog. Het was de tweede oorlog tegen deze terroristen.

Het land zat vol met maffia-bendes die de baas speelden.

Oligarchen (dieven) verkrachtten de rijkdom van de natie en controleerden veel van de minerale hulpbronnen en grote bedrijven in de belangrijkste industriële sectoren.

The Fifth Column was an arm of the US State Dept. and CIA, and most of the Russian Media were in the hands of people with a deep hatred of Russia and were intent on a daily outpouring of negative news. These people also swarmed the Cinema and much of literature and the arts. The culture was under subversion.


Putin never had autocratic control of the government. He had to work with half the government at best.
Yet, he saved Russia from collapse, saved Russia from the terrorists, saved Russia from the mafias, and drove the thieving oligarchs out of politics and most of them out of Russia.

 
De vijfde colonne was een verlengstuk van het  Amerikaanse ministerie van BuZa en de CIA, en de meeste Russische media waren in handen van mensen met een diepe haat tegen Rusland en deden niet liever dan de hele dag  negatief nieuws  verspreiden. Deze mensen overheersten ook de filmwereld  en de literaire wereld en de kunsten. De cultuur werd ondermijnd.

Poetin heeft nooit volledige controle over de regering gehad. Hij had op zijn hoogst de helft van de overheid achter zich.
Toch redde hij Rusland van de ineenstorting, hij redde Rusland van de terroristen, van de maffia en hij verdreef de stelende oligarchen uit de politiek en de meesten zelfs uit Rusland.
 
What he has not changed, reformed or got rid of was never possible in those 20 years. But now, he will try to deliver to the People what they need and must get. He better Constitution, a better government, a better economy and, hopefully, they will make a better society from it all.
 
Putin is a brilliant leader. Russians know it. When they elected him this last election, he was at 80% approval. The unhappiness the People feel now is not so much about the pension. It’s about not getting the Liberals out of the government.
 
Wat hij niet heeft veranderd, hervormd of heeft gestopt  waren zaken die in die 20 jaar onmogelijk waren om te veranderen.
Maar nu gaat hij proberen de mensen te brengen wat ze nodig hebben en behoren te krijgen.
Hij heeft een betere grondwet, een betere regering, een betere economie en hopelijk zullen ze er een betere samenleving van maken.
Poetin is een briljante leider. De Russen weten het. Toen ze hem deze laatste verkiezing verkozen, stond 80% achter hem. De onvrede die de mensen nu voelen gaat niet zozeer over het pensioen. De onvrede komt omdat de liberalen niet uit de regering zijn verdreven.

With Putin, timing is key to his decisions, plans and actions. All that he needed was the right time. It’s now. He’s taken action. It’s a very good plan.
I didn’t mention as an excuse the burdens Putin faced: the sanctions, NATO, nazis in Ukraine, the Maidan and war brought to the borders, the treachery of the EU and Germany, the InfoWars, the Mi6 false flags, and the breakout of the START and INF treaties by the US which threatens global stability and national security.
 
Putin makes no excuses. So neither will I.
Just bare it all in mind.

Bij Poetin is timing cruciaal voor zijn beslissingen, plannen en acties. Het enige dat hij nodig had, was het juiste moment. Dat is nu. Hij heeft actie ondernomen. Het is een heel goed plan.

Ik noemde niet als excuus de grote problemen waarmee Poetin te maken had: de sancties, de NAVO, de nazi's in Oekraïne, de Maidan en de oorlog in Oekraaïne totvlak  bij de Russische grens gebracht, het verraad van de EU en Duitsland, de onophoudelijke reeks van leugens en verdachtmakingen in de westerse pers (de informatie-oorlog) , de MI6 valse vlaggen en de het uittreden uit de START- en INF-verdragen door de VS, waardoor  de wereldwijde stabiliteit en de nationale veiligheid van Rusland wordt bedreigd.

Poetin maakt geen excuses. Ik ook niet.
Maar houd het wel allemaal in uw achterhoofd als U over Putin oordeelt.

2 opmerkingen:

  1. Sterke video van Amy Goodman en Lauwrence Wilkerson:
    “America Exists Today to Make War”: Lawrence Wilkerson on Endless War & American Empire

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Belangrijk overzicht vande NWO situatie door James Corbette en James Evan Pilato:

    Banksters Warn of Green Swan Collapse Unless They Get A Carbon Tax - #NewWorldNextWeek

    BeantwoordenVerwijderen