dinsdag 18 april 2023

Deel 2: Hoofddorpse schooldirecteuren pesten leerling weg

In deel 1 heeft u kunnen lezen hoe twee nietsvermoedende weerloze kinderen van 10 en 11 door een oudere zus van een klasgenoot, die vanuit een wanordelijke gymles telefonisch opgeroepen was, aan haren en schouder van achteren tegen de stoeptegels waren gesemeten en met de dood werden bedreigd, inclusief handgebaar langs de keel. Dit alles bij het verlaten van de gymles van Tabitha in Hoofddorp. De dag erop is de directeur van Tabitha, wiens eerste reactie was, "het was niet mijn school", op visite gegaan bij de gewelddadige familie. De dag daarna werd de organisatrice van het geweld met high fives en "topper" binnen gehaald. De slachtoffers en hun klasgenoten werd het verboden over hun eigen mishandeling te praten. Er werd door de directeur verdere obstructie van de waarheidsvinding gepleegd door ook de ouders schriftelijke communicatie te ontzeggen. Nu volgt hieronder het vervolg.

Dossier-constructie

Daarop hebben de ouders zich middels een schrijven van 3 pagina’s gewend tot de directeur van Meer Primair, de heer Eef N. Meerprimair beheert 17 basisscholen  in en om de Haarlemmermeer, waaronder CBS (Christelijke Basisschool) Tabitha. Hij stelde voor om er een officiële klacht van te maken en de brief aan te vullen, waarop de ouders wederom een drietal pagina’s toevoegden. Daarop volgde dan het eerste en enige gesprek tussen de ouders en de directeur van Meer Primair. Dit was half December en wederom werd aangegeven, nu dan  door Eef N., dat het ongewenst was om over de mishandeling van hun dochter op 6 September te praten. Hij zei toe alles met Tim K. te bespreken en dan met een reactie te komen. En die reactie kwam er, maar anders dan verwacht. Niet de druk op het geweldsslachtoffer werd verminderd maar juist opgebouwd. Een flinterdun dossier werd geconstrueerd rond het kind van de briefschrijvende ouders.

Gloria-lied

Toen op de laatste dag voor de Kerstvakantie de ondergeschikte van Tim K. in de klas een glorialied voor de aanslag-organisatrice inzette, en de slachtoffers daar niet bij meezongen, werden deze apart genomen, intimiderend toegesproken en werd hen voor na de vakantie straf  en een plek op de gang in het vooruitzicht gesteld.

Tegen de muur

Het 11-jarige meisje, dochter van de briefschrijvers werd daarna nog diverse keren apart genomen en geïntimideerd en toegeschreeuwd door ondergeschikten van Tim K. en als finale wordt het groep 8-meisje op maandag 13 Februari jl. de hele schooldag lang tegen de muur geplaatst bij groep 3 aan groep 3 meubilair zonder deugdelijk onderwijsmateriaal. Reden: een klasgenoot zou haar bij de gymles van de vrijdag ervoor voorgesteld hebben de dertienjarige aanslagpleegster af te gooien met trefbal. Met trefbal, een spel waarbij het afgooien het doel is van het spel. Een poging tot afgooien is er niet geweest. En afgooien zelf al helemaal niet. Deze afgooi-suggestie bij trefbal van notabene een ander meisje is dus van de dertienjarige aanslag-organisatrice naar de gymleraar gegaan, die is er naar de klasseleerkracht mee gegaan, die naar haar directeur van Tabitha en die naar de directeur van Meer Primair. De ouders werden pas 72 uur na het vermeende “trefbal-incident” verwittigd en pas nadat hun kind al een schooldag lang tegen de muur van groep 3 was gezet. Na deze straf werd het kind daarenboven gedwongen sorry te zeggen, op straffe van schorsing. Aangezien zij geen sorry kan zeggen voor een afgooi-suggestie bij trefbal, en al helemaal niet van een ander kind, volgde daadwerkelijk schorsing en direct daarop definitieve schoolverwijdering. Dit alles luttele maanden voor het afsluiten van de basisschooltijd, van de school waar de leerling circa 8 jaar lang had doorgebracht. Eef N. gaf subsidiair aan dat hij te weinig vertrouwen voelde bij de ouders en het “wangedrag” van het geweldsslachtoffer te groot. We citeren een greep uit zijn klachten uit zijn eigen brieven, die in handen zijn van Blik op NOS-journaal:

“kijken elkaar aan”,  “maken signalen”, “rollen met de ogen”, “wenkbrauwen optrekken”, “lachen”, “boos kijken”, “had geprobeerd leerling af te gooien (met trefbal, red.)”.

Niet binnen de taken

De ouders hebben de voorzitter van de Raad van Toezicht van Meer Primair ingelicht over de gang van zaken bij de heren Tim K. en Eef N. Deze antwoordde dat het “niet past binnen de taken” van de Raad van Toezicht. De vertrouwenspersoon van Meer Primair is ook op de hoogte gesteld maar deze reageerde helemaal niet.

Afscheidsbrief

Bij zijn afscheidsbrief van 6 maart jl. wordt alles duidelijk, de leerling heeft dan inmiddels 3 weken lang gedwongen thuis gezeten door toedoen van Meer Primair directeur Eef N. en schrijft hij, en wij citeren uit zijn brief in handen van Blik op NOS-journaal:

“U ontvangt deze brief omdat ik tot mijn genoegen vernomen heb dat X vandaag als leerling op basisschool Y begint. Nu zij geen leerling van CBS Tabitha meer is, laat ik u bij deze weten dat hiermee de verwijderingsprocedure van tafel is. Ook ga ik uw klacht over CBS Tabitha en Meer Primair afronden, door uw klacht hierbij ongegrond te verklaren… Rest mij nog om X op basisschool Y die fijne laatste periode van haar basisschooltijd te wensen, die ik haar zo van harte gun.”

Het schoolplein van de Christelijke basisschool Tabitha. De directeuren Tim K. van Tabitha en zijn baas van Meer Primair, Eef N.  verwijderen samen leerling, notabene slachtoffer van geweld onder hun verantwoordelijkheid, na circa 8 jaar, luttele maanden voor het schooleinde, onder andere omdat zij haar wenkbrauwen zou hebben opgetrokken, en een klasgenoot aan haar een afgooi-suggestie had gedaan bij trefbal. Tabitha hanteert als marketing slogan "Iedereen uniek en samen compleet".
Iedereen uniek en samen compleet


maandag 17 april 2023

Deel 1: Hoofddorpse schooldirecteuren trachten mishandelingszaak in doofpot te stoppen

Dinsdagmiddag 6 September jl. (2022) heeft zich rond 14:05 uur bij het sportveld aan de Femina Mullerstraat te Hoofddorp-Toolenburg een geweldsincident afgespeeld. Het sportveld deed op dat moment dienst als gymveld van de Christelijke Basisschool Tabitha, waar groep 8 zojuist een wanordelijk verlopen gymles had gehad.

“Ik zal lachen op je graf”

Bij het verlaten van het sportveld provoceerde één van de leerlingen, een toen 13-jarig meisje, twee leerlingen, meisjes, van toen 10 en 11 met water. Op dat moment werden deze afgeleide en nietsvermoedende kinderen van achteren door de 16-jarige zus van de 13-jarige aan haren en schouders in een verrassingsaanval en in één worp tegen de grond gesmeten. De 13-jarige had tijdens de chaotisch verlopen gymles haar 16-jarige zus telefonisch benaderd. Het 10-jarige kind kon de val met de elleboog opvangen en hield er een bloedende wond aan de elleboog aan over. Het andere meisje kwam met haar hoofd op de stoep terecht. Zij is daarbij mogelijk enige ogenblikken buiten bewustzijn geweest. Toen de twee meisjes groggy en gewond opkrabbelden voegde de dader diverse doodsbedreigingen aan de meisjes toe: “Ik maak je dood als je nog éénmaal met haar praat”, “Ik zal lachen op je graf”. Ook klasgenoten en familie werden met de dood bedreigd. De doodsbedreigingen werd extra kracht bijgezet met een snijgebaar langs de keel. Daarop verlieten de twee zussen, samen met een derde handlanger die erbij was maar verder geen deel nam, triomfantelijk de plaats delict.

Van een noemenswaardig conflict tussen aanslagplegers en doelwitten was voor dit geweld geen sprake, zo is ook door de school bevestigd.

Saillant

Saillant detail is dat de zus van het 11-jarige belaagde meisje eerder op Tabitha ook van achteren is aangevallen; toen ging het om een scherp voorwerp dat in de rug gestoken werd, in de klas, en waar zij tot op de dag van vandaag nog last van heeft. Tevens dient vermeld te worden dat de twee gewelddadige zussen, 13 en 16 jaar oud, enkele dagen eerder twee andere Tabitha-leerlingen met de dood hadden bedreigd. Tabitha heeft een track-record van ongelukkig omgaan met pest-problematiek en het tot wanhoop drijven van non-agressieve kinderen.

“Niet mijn school”

Bij het geweldsincident bij het sportveld waren 6 klasgenoten getuige. Vijf daarvan zijn direct na het geweld de school ingegaan die circa 150 meter verder ligt. 1 Getuige-klasgenoot is naar huis gegaan. De twee slachtoffers zijn beide eerst naar huis gegaan om vervolgens terug naar school te gaan voor verdere melding. Eén met ouder, de ander zonder. Daar troffen zij in de hal van de school de vijf in shock verkerende getuige-kinderen met inmiddels ook de gymleraar en de klasselerares. De directeur waarop gewacht werd was in geen velde of wegen te bekennen maar kwam na verloop van tijd ook aanzetten. Het eerste wat hij meldde was: “Het was niet mijn school”. Dat de zaak ernstig was bleek uit zijn latere suggestie om aangifte te doen.

Op dit toegangspad naar het sportveld dat toen dienst deed als gymveld van CBS Tabitha, aan de Femina Mullerstraat te Hoofddorp-Toolenburg vond dinsdag 6 September jl. rond 14:05 uur de mishandeling van 2 kinderen plaats van 10 en 11 jaar. De aanslag was telefonisch besteld door een klasgenoot van 13 jaar vanuit de wanordelijk verlopen gymles en uitgevoerd door de -vermoedelijk 16-jarige- zus. Volgens de directeur van Tabitha was het niet zijn school.

Patrouilles door de corridors

De dag na de aanslag, woensdag 7 September, is de directeur, Tim K., op visite gegaan bij de gewelddadige familie, die een immigratie-achtergrond uit Syrië heeft. De volgende dag donderdag 8 September is de dader met high fives en “topper”, binnengehaald. De klas werd verzocht ideeën aan te dragen om het de organisatrice van het geweld, zo aangenaam mogelijk te maken. De twee slachtoffers, nog gewond in de klas zittend zagen het met verbazing aan. Praten over de aanslag werd de kinderen, inclusief de slachtoffers zelf, verboden. De ondergeschikte van Tim K. patrouilleerde over de gangen en rond de toiletten om de slachtoffers daarop te controleren.

Obstructie waarheidsvinding

De ouders van het 11-jarige slachtoffer hebben na 6 September éénmaal een gesprek met de directeur van Tabitha gehad. Daarin werd vanuit de directie aangegeven dat het ongewenst was over de aanslag op hun dochter, die een trauma capitus had opgelopen door het geweld, te praten. Toen de ouders de directeur van Tabitha schriftelijk informeerden over omstandigheden rond de aanslag, zoals het wederom signaleren van de dader op het schoolplein, alsook het bellen vanuit de gymles, heeft Tim K. de schriftelijke communicatie verbroken. Wij citeren uit documenten in handen van Blik op NOS-journaal, waarin Tim K. 13 Oktober jl. schrijft: “Na deze mail zal ik niet meer op uw mails reageren” en 24 Oktober nogmaals: “U stuurt school geen uitgebreide mails meer met uw bevindingen”.


Morgen deel 2: Hoe twee Hoofddorpse schooldirecteuren de mishandelde leerling, via een geconstrueerd dossier, van school pesten, luttele maanden voor het afsluiten van de basisschool. Lees Deel 2, inmiddels HIER.

Blik op NOS-journaal heeft zowel Tabitha als Meer Primair (overkoepelende organisatie waar Tabitha onder valt) de mogelijkheid gegeven te reageren. Meer Primair heeft aangegeven het stuk zeer éénzijdig te vinden en het er volstrekt mee oneens te zijn maar verder niet te kunnen reageren in verband met privacy. Ons verzoek om foto's van de verwondingen en het bloed te sturen, is door beide partijen genegeerd.zondag 16 april 2023

NATO Zelenski Paas-aanval op burgers Donetsk

De wreedheid van de NATO-Zelenski tegen de normale bevolking van Donbass kent geen maat. In Rusland en Oekraïne is het Orthodoxe Pasen een week na "ons" Pasen, dat betekent dit weekend. Oekraïne heeft het met een gerichte aanval op een kerk in het centrum van Donetsk gemunt op degenen die daar Pasen probeerden te vieren. Zie voor een zevental bewegende beelden, HIER.

A pregnant woman has been killed outside the Holy Transfiguration Cathedral in Donetsk city after it was targeted by Ukrainian artillery. The Ukrainians fired 24 Grad MLRS and 6 155mm Nato shells. These attacks are war crimes. Today is Easter Sunday for Orthodox Christians. 💚

16-04-23. Actueel. BRON + meer foto's

“ ❗💥De brute beschieting van het centrum van Donetsk op Paasnacht
De centrale kerk van de stad, de Transfiguratiekathedraal, viel in het beschietingsgebied.
De beschieting - vermoedelijk een pakket "Gradov" (20 raketten) - vond plaats op het moment dat vele tientallen mensen de tempel verlieten en de traditionele wijding van paaskoekjes begon. Beschietingstijd - 3-25. Bij de eerste explosies begonnen mensen naar binnen te rennen, velen, waaronder kinderen, renden naar de grond. Na de beschietingen zocht iedereen zijn toevlucht in de muren van de tempel, de parochianen huilden. Er hing een geur van buskruit en brand in de lucht. Het dichtstbijzijnde projectiel landde in het gebied van de overdekte markt, aan de achterkant van de kathedraal - 70-100 meter daarvandaan. Het is bekend dat er onder de stedelingen gewonden en doden zijn.”

zaterdag 15 april 2023

Lula (Brasil): "The US has to stop encouraging war"

Steeds meer landen staan op tegen de agressie van de VS en haar Westerse vazallen, waaronder Rutte.

President van het grootste land van Latijns Amerika bezoekt het land met de meeste inwonders van de wereld, China en zegt waar het op staat. China heeft een belangrijke rol bij het bereiken van vrede en de VS moeten ophouden met het aanwakkeren van oorlog". Zie de beelden, HIER.

Foto met dank aan RTL, die er ook een artikel aan gewijd heeft. 


donderdag 13 april 2023

LUNG CANCER Success with a 15 cm (6 inch) Tumor

De ziekte schijnt in het Midden Oosten veel minder voor te komen dan in het Westen. 

Kan vasten helpen? Het stoppen met suiker en suikertoegevoegde produkten, kan dat helpen? Geven artsen daar advies over of blijven ze daar van weg?

In de onderstaande video van Eric Berg komen daarvan interessante aspecten aan bod. Hij, maar ook Sten Ekberg (de namen lijken veel op elkaar), met honderduizenden tot miljoenen views, hebben tientallen video's gepubliceerd die in het kort allemaal op hetzelfde neerkomen: stoppen of in ieder geval reduceren, van inname van suikers (en koolhydraten) en het op gezette tijden vasten. Aarzel niet in de comments je commentaar te geven.


Alstublieft, uw hoofdmaaltijd, eet smakelijk!

maandag 10 april 2023

Russia's bullet train Sapsan: Moscow-St Petersburg in Family Class

Sapsan is Russisch voor Valk, de vogel. Het is de behoorlijk snelle, en vooral comfortabele, trein tussen Moskou en St.Petersburg. Rond de 4 uurtjes kost het nu om tussen die 2 steden te treinen. Nederlander in Rusland neemt ons mee.

Ondertussen rijdt tussen Amsterdam en Berlijn enkel nog een boemel...

zaterdag 8 april 2023

Dutch Farmer in Russia: "In the Netherlands no future for Farmers"

Heeft deze video nog commentaar nodig? Geen stikstof scam, geen D666, goede prijzen, vrijheid, ruimte, geen NOS.


Voor een goede 4 miljoen EURO heb je dus zo'n bedrijf als deze kloeke boer. In Nederland zou je daar circa EUR 20 miljoen voor nodig hebben.

Koe in Rusland. Bron.

Dutchman in Russia's Arctic: the first day in Murmansk

Volgens mij zijn de beelden uit maart van dit jaar. Wat ziet dat restaurant Toendra er goed uit. Lekker, die kabeljauw met kaviaar. Nederlander gaat op zoek naar het noorderlicht bij Moermansk, Rusland.

We gaan meer video's van deze jongeman plaatsen, voor normale, alledaagse -en minder alledaagse- beelden uit het grootste land op ons continent. 

Het is trouwens nu eenvoudiger dan ooit om een visum voor Rusland te krijgen. Met een dag of vijf, heb je hem en kun je via Helsinki, of andere routes, er zo naartoe.

vrijdag 7 april 2023

Oud NOS-directeur Bauke Geersing grillt NPO, media en kabinet

Als je Blik op NOS-journaal heet, kunnen we dit interview natuurlijk niet niet plaatsen. Oud directeur grillt, wat wij al 9 jaar doen, het staatsjournaal. Ondanks dat er voor de trouwe Blik-volgers weinig nieuws te horen zal zijn, is het toch interessant dat een oud NOS-baas zo scherp uithaalt naar de gecontroleerde media. Kijken en/of luisteren!


Met dank aan Blackbox.

woensdag 5 april 2023

Finland onderwerpt zich verder aan Amerikaans militair-industriëel complex

Terwijl de door de VS gedomineerde NATO de ene na de andere aanvals- proxie- en terreuroorlog begint en voert, het voor zelfs iemand als Blik, ooit fervent NATO-aanhanger, duidelijk is dat het niets met defensie te maken heeft, daar gaat Finland er gewoon lid van worden. 

Notabene wanneer NATO defacto in oorlog is met Rusland, Finland's grote buur waar het geen enkel probleem mee heeft. Als Rusland zou besluiten bijvoorbeeld eens een bom te gooien op een NATO-arsenaal in Polen, is Finland direct, gratis en voor niets, ook in oorlog met Rusland.

Finland. Rust en ruimte. Denken ze nou werkelijk dat NATO de garantie is voor meer rust en ruimte? Of zou hun kollosale fout van gisteren het recept zijn voor geweld, destructie, kortom, dood en verderf?


dinsdag 4 april 2023

Israël bombardeert illegaal- Nederland koopt raketten bij Israël

Israël bombardeert zijn buurlanden alsof het een lieve lust is. Dichtbevolkte gebieden inclusief. Het is compleet tegen elk internationaal recht.

Netanyahu heeft oorlog nodig. 

En wat doet het ondeworpen Nederland? Wat doen Rutte en Kaag? Die gaan bij deze entiteit raketten kopen. Het is tegen alle ethiek, alle moraal, en elke wens van het Nederlandse volk als het beter geinformeerd was. 

Ondertussen doen de VS, natuurlijk ook de VS, ook een duit in het zakje met het jatten van olie en antiek.

Luister naar Vanessa Beeley. Wat een topper is zij.

maandag 3 april 2023

Corona, Climate, 2 words, one Plan

Ziet iemand dit anders? Laat het dan weten in de comments. Anybody seeing this differently? Via @robinmonotti