woensdag 4 december 2019

Wat doen we met de moslims? De Saker spreekt.

Zwart: tekst de Saker
Blauw: Vertaling door google, met enige correctie. ( Genummerd van 1 tot 40)
Rood/roodbruin: tekst Jan Verheul


Inleiding  (door Jan V.)
Rootman schreef dat dit een 'must read' artikel is. Ik hoop dat het veel gelezen zal worden. Het behandelt een vraagstuk waar we de komende 200 jaar dagelijks mee te maken zullen hebben, dus wat dat betreft is het zeker de moeite waard.

De Saker is verbaasd over het fanatisme van de islamofoben.

Hij zegt : ‘Denk dan eens na hoe je dit op wil lossen?   Kies je de methode die ‘Rome’ koos t a v de Orthodoxe christenen? “ Rome wilde 1/3 deel van de orthodoxen vermoorden.

Wat zijn precies de ‘Westerse Waarden’ die je wil verdedigen:  de houding van Rome  t a v homo’s of die van het Songfestival met Conchita Wurst? 

Als je tegen lijfstraffen in de Sharia bent, waarom gedoog je dan martelen door Amerika?

Als je roept “We moeten de illegale moslims en de extremistische moslims  er uit gooien’  hoe wil je dat dan doen? Wie bepaalt dat ?  En: Dat gaat enorm veel weerstand op roepen.

Dan schrijft de Saker over de Russische Revolutie.  Daar zegt hij vreemde dingen. Ik heb er in bordeaux kleur mijn kritiek bij gezet. ( Interessant:  over Cognitieve Dissonantie etc)
Ik vind dat de Saker in het middenstuk onze westerse volken de schuld geeft van iets dat wij niet zelf bedacht hebben.  Het zijn Israel en haar vrienden die de zaken bij ons regelen.
Zij bepalen welke landen worden vernietigd. Dàt ze die kans krijgen, dat mag je òns weer wèl kwalijk nemen.
Ik heb het hele artikel in het Nederlands laten vertalen door google, en ben toen zelf het Nederlands gaan lezen. 
Soms moest ik wat zinnen verbeteren. soms heb ik onnodig ingewikkelde zaken vereenvoudigd.\In rood heb ik mìjn kritiek  op de Saker er tussen geschreven.

Ik zal elk vertaald stukje van een cijfer voorzien. 

Mocht U  lezer iets willen bespreken, dan kunt U het nummer van de 'passage' gebruiken ter aanduiding.
 

 

 

Legitimate questions which need answers

 

When I wrote my recent article “Deconstructing Islamophobia” I expected a rather outraged reaction from the usual circles, but I have to admit that the actual level of outrage and even pure rage really surprised me.  In fact, I never realized that hatred for, and fear of, Islam had reached such a level, especially in the USA.  From time to time I write something which really rattles the cages of those who like their reality simple, black and white, and who have a profound aversion for analysis, nuance or any form of complexity.  But I have to admit that the article on Islamophobia is probably the one which resulted in the most hysterical outbursts of a weird kind of impotent rage.  I therefore want to revisit this topic and give the other side a chance to respond to some of the absolutely unavoidable questions which western Islamophobia at least should elicit in the thinking person.  Here are a few questions to which I would love to hear some fact based or logically developed answers.

 

Legitieme vragen die beantwoord moeten worden


 

1.)Toen ik mijn recente artikel 'Deconstructie van islamofobie' schreef, verwachtte ik een nogal verontwaardigde reactie van de gebruikelijke kringen, maar ik moet toegeven dat het werkelijke niveau van verontwaardiging en zelfs pure woede me echt verbaasde. Ik heb me nooit gerealiseerd dat haat voor en angst voor de islam zo'n niveau had bereikt, vooral in de VS. Van tijd tot tijd schrijf ik iets dat de kooien echt rammelt van diegenen die hun realiteit eenvoudig, zwart en wit willen, en die een diepe afkeer hebben van analyse, nuance of enige vorm van complexiteit. Maar ik moet toegeven dat het artikel over islamofobie waarschijnlijk het artikel is dat resulteerde in de meest hysterische uitbarstingen van een vreemd soort impotente woede. Ik wil daarom dit onderwerp opnieuw bekijken en de andere kant de kans geven om te reageren op enkele van de absoluut onvermijdelijke vragen die de westerse islamofobie in ieder geval bij de denkende persoon zou moeten oproepen. Hier zijn een paar vragen waarop ik graag op feiten gebaseerde of logisch ontwikkelde antwoorden zou willen horen.

 

But first, let’s make a few key assumption purely for argument’s sake.

 

Islam is a religion of violence, it was spread with violence and it condones violence, including for religious reasons.  In fact, Islam encourages violence in its followers.

Islam is a medieval and barbaric religion.  It is completely incompatible with western values.

Immigrants from Muslim countries represent a clear and present danger for western societies and if their number exceeds a certain percentage they can take over a western society and impose their religious values including Sharia law.

Now, I think that even the most rabid Alt-Righter is at least vaguely aware that Islam has several schools of jurisprudence and theological interpretation, even if, by our definition, these schools are all equally “bad”.  Which brings me to my first question for my detractors:

 

2 Maar laten we eerst een paar belangrijke veronderstellingen maken puur omwille van het argument.

 

Islam is een religie van geweld, het werd verspreid met geweld en het staat geweld toe, ook om religieuze redenen. In feite moedigt de islam geweld aan in zijn volgelingen.

Islam is een middeleeuwse en barbaarse religie. Het is volledig onverenigbaar met westerse waarden.

Immigranten uit moslimlanden vormen een duidelijk en actueel gevaar voor westerse samenlevingen en als hun aantal een bepaald percentage overschrijdt, kunnen ze een westerse samenleving overnemen en hun religieuze waarden opleggen, waaronder de sharia-wetgeving.

Nu denk ik dat zelfs de meest hondsdolle Alt-Righter zich op zijn minst vaag bewust is dat de islam verschillende scholen van jurisprudentie en theologische interpretatie heeft, zelfs als, volgens onze definitie, deze scholen allemaal even "slecht" zijn. Dat brengt me bij mijn eerste vraag voor mijn tegenstanders:

The question of discrimination

From their own words, it appears that Islamophobes have come to the conclusion that all this talk of different “strains” of Islam is totally useless and potentially self-deceiving.  The truth is, at least according to the Islamophobes, that all of Islam is evil and dangerous, maybe with some minimal variations here and there, but only on the margins.  Okay, if I take the point of view of the Latin Papacy towards what they called the “Photian Schismatics” (aka Orthodox Christians), there are three “solutions” the Latins came up with to “solve” the Photian Schism:

 

Convert 1/3rd of the Orthodox Christians

Expel another 1/3rd of the Orthodox Christians

Murder the remaining 1/3rd of the Orthodox Christians

Since the Latin Papists are probably the most advanced and experienced “genociders” (not sure if that is English or not) in history, let’s apply their wisdom to the “Islamic problem” and offer the same “solutions”:

3 De kwestie van discriminatie

Uit hun eigen woorden blijkt dat islamofoben tot de conclusie zijn gekomen dat al dit gepraat over verschillende 'stammen' van de islam volkomen nutteloos is en mogelijk zelfbedrog. De waarheid is, althans volgens de islamofoben, dat de hele islam slecht en gevaarlijk is, misschien met enkele minimale variaties hier en daar, maar alleen in de marge. Oké, als ik het standpunt van het Latijnse pausdom beschouw in de richting van wat zij de "Photian Schismatics" (aka orthodoxe christenen die zich af scheidden ) noemden, zijn er drie "oplossingen" waarmee de Latijnen het Photian Schism hebben "opgelost":

 

Bekeer 1 / 3e van de orthodoxe christenen

Verdrijf nog een derde van de orthodoxe christenen

Vermoord de resterende 1/3 van de orthodoxe christenen

Omdat de Latijns-Papisten waarschijnlijk de meest geavanceerde en ervaren 'genociders' (niet zeker of dat Engels is of niet) in de geschiedenis zijn, laten we hun wijsheid toepassen op het 'islamitische probleem' en dezelfde 'oplossingen' bieden:

 

Convert 1/3rd of 1.8 billion Muslims

Expel 1/3rd of 1.8 billion Muslims

Murder 1/3rd of 1.8 billion Muslims and, just to cover our bases

any combination and ratio of the three solutions above

Yes, genocide, as a concept, was invented by the Papacy which was also the first to engage in it.

 

True, the leaders of the West never hated Islam as much as they hated Orthodoxy – hence their recurrent “ecumenical war coalitions” à la “Crimean War” or à la “NATO War Against the Serbian Nation”

 

So much for the so-called “Christian West”…

4 Bekeer 1 / 3e van 1,8 miljard moslims

Verdrijf 1/3 van 1,8 miljard moslims

Moord 1 / 3e van 1,8 miljard moslims en, gewoon om onze bases te dekken

elke combinatie en verhouding van de drie bovenstaande oplossingen

Ja, genocide, als concept, werd uitgevonden door het pausdom, dat ook de eerste was die zich ermee bezig hield.

 

Het is waar dat de leiders van het Westen de islam nooit zozeer haatten als ze de orthodoxie haatten - vandaar hun terugkerende 'oecumenische oorlogscoalities' à la 'Krimoorlog' of à la                      'NAVO-oorlog tegen de Servische natie'

 

Tot zover het zogenaamde 'christelijke westen' ...

Now if that is our plan, then I suggest that discrimination between the various Muslim groups would be absolutely crucial.  If you really and sincerely believe that you can convert, expel and/or murder 1.8 billion Muslims then I would like to also sell you a few bridges in prime locations on our beautiful planet, really.  In fact, I would also offer to sell you the Moon, Mars and Venus for one cheap price since, truly, you apparently have no ability to think critically.  Because, let’s be honest here, anybody with a minimal knowledge of history would immediately see that this plan is simply not doable, regardless of how much hatred one has for Islam and Muslims.

 

I submit that whether you hate Islam or not, the ability to discriminate between various “strands” of Islam (which is one of the things I have always advocated) is crucial irrespective of whether you think that Islam is a religion of peace or a religion of war.

5 Als dat ons plan is, dan stel ik voor dat discriminatie tussen de verschillende moslimgroepen absoluut cruciaal zou zijn. Als je echt en oprecht gelooft dat je 1,8 miljard moslims kunt bekeren, verdrijven en / of vermoorden, dan wil ik je ook een paar bruggen verkopen op toplocaties op onze prachtige planeet, echt waar. Ik zou zelfs aanbieden om je de Maan, Mars en Venus te verkopen voor één goedkope prijs, omdat je blijkbaar niet in staat bent om kritisch te denken. Omdat, laten we eerlijk zijn, iedereen met een minimale kennis van de geschiedenis onmiddellijk zou zien dat dit plan gewoon niet uitvoerbaar is, ongeacht hoeveel haat men heeft voor de islam en moslims.

 

Ik geef aan dat, of je de islam nu haat of niet, het vermogen om onderscheid te maken tussen verschillende 'strengen' van de islam (wat een van de dingen is die ik altijd heb bepleit) van cruciaal belang is, ongeacht of je denkt dat de islam een religie van vrede of een religie is van oorlog.

 

So here is my first question: are you seriously advocating taking on and declaring your intention of aggressively dealing with a religion which has a total potential of 1.8 billion people closing ranks and resisting your aggression?

 

Next, comes the question of positive values

This is another basic and simple one.  If you condemn Islam or even oppose it vs some western values, you should at least have a rough list of such western values which you want to defend and in the name of which you will oppose Islam in general and the potential actions of Muslim immigrants in the West.  I mean, you cannot at the same time declare that Islam is “homophobic” AND declare that you are defending the values of the “Christian West”.  Likewise, you cannot ban Sharia law for corporal punishment AND support torture in your own jails.  Finally, you most definitely cannot accuse Islam of advocating the crushing of pluralism and free speech when you yourself use all the power of the state and the power of the corporations (which, in reality, own that state) to crush free speech and pluralism in your own country.  If you prefer, you cannot oppose Islam BOTH in the name of Pope Pius XII AND Conchita Wurst.

 

6 Dus hier is mijn eerste vraag: pleit u serieus voor het aannemen en verklaren van uw intentie om agressief om te gaan met een religie met een totaal potentieel van 1,8 miljard mensen die de rangen sluiten en weerstand bieden tegen uw agressie?

 

Vervolgens komt de kwestie van positieve waarden

Dit is weer een eenvoudige en simpele zaak. Als je de islam veroordeelt of die af zet tegen  enkele westerse waarden, moet je op zijn minst een ruwe lijst hebben van dergelijke westerse waarden die je wilt verdedigen en in de naam waarvan je je zult verzetten tegen de islam in het algemeen en de potentiële acties van moslimimmigranten in het westen. Ik bedoel, je kunt niet tegelijkertijd verklaren dat de islam "homofoob" is EN verklaren dat je de waarden van het "christelijke westen" verdedigt. Evenzo kun je de sharia-wetgeving niet verbieden voor lijfstraffen EN marteling in je eigen gevangenissen ondersteunen. Ten slotte kun je de Islam absoluut niet beschuldigen van het pleiten voor het verpletteren van pluralisme en vrije meningsuiting wanneer je zelf alle macht van de staat en de macht van de bedrijven (die in werkelijkheid die staat bezitten) gebruikt om de vrijheid van meningsuiting en pluralisme te verpletteren je eigen land.  Beter gezegd: :  je kunt  je  niet tegen de islam keren in naam van zowel paus Pius XII  EN in naam van Conchita Wurst.

 

So here is my next question: in the name of what, and with which values, do you propose to deal with Islam?  what alternative model can you offer the Muslims which they might find as an attractive alternative?  What are your (so-called) “Western values”?

 

If, say, “family” is a western value, who do you think did more to destroy it, the French themselves with the rabidly anti-religion and anti-family 1789 Revolution or the Arab Muslim immigrants (which the French capitalists deliberately imported into France, even with their entire families!).  For all the (partially true) accusations of homosexuality being present in some (true, but not all!!) Muslim countries, who do you really think does more to show “understanding” and “an open mind” about homosexuality (even going as far as allowing homosexuals to adopt children!) – western Christians or Muslims?

7 Dus hier is mijn volgende vraag: in naam van wat en met welke waarden, stelt u voor om met de islam om te gaan? welk alternatief model kunt u de moslims aanbieden die zij misschien als een aantrekkelijk alternatief vinden? Wat zijn uw (zogenaamde) 'westerse waarden'?

 

Als, zeg, 'familie' een westerse waarde is, wie denk je dat er meer aan heeft gedaan om het te vernietigen, de Fransen zelf met de dolle anti-religie en anti-familie 1789 revolutie of de Arabische moslim-immigranten (die de Franse kapitalisten doelbewust hebben geïmporteerd in Frankrijk, zelfs met hun hele gezin!). Omdat alle (gedeeltelijk waar) beschuldigingen van homoseksualiteit aanwezig zijn in sommige (waar, maar niet alle !!) moslimlanden, wie denk je dat echt meer doet om "begrip" en "een open geest" te tonen over homoseksualiteit (zelfs als voor zover homoseksuelen kinderen mogen adopteren!) - westerse christenen of moslims?

(NB: de Saker is fel tegen homosexualiteit.  Hier verkiest hij dus het Islam standpunt en veracht het westere standpunt.  Ik zelf denk dat homosexualiteit vaak sterk is aangeboren. Soms niet. Ik pleit voor coulantie.  JV.)

Think carefully!

 

Next, the question of the dangers of what I call “ignoring Bismark”.

 

Bismark once famously wrote that “politics is the art of the possible”.  I fully agree and I submit that this also applies to how non-Muslims ought to shape their relationship with the Muslim world.  Next is the issue of intention vs capability.  I call that:

 

The question of the commensurability of goals and means

Again, that is a very simple one.  Whatever you propose to do with Muslims and Islam – first you need to make sure that you have the tools needed to implement your plans.  Let’s take a simple example: France.  According to a research paper from the Pew Foundation as of mid-2016, there were 5.7 million Muslims in France (8.8% of the country’s population) and Islam is the 2nd religion in France after Latin Christianity.  Also check out this graphic from the same article, as it gives you estimates of the number of Muslims living in Europe.

8 Denk voorzichtig!

 

Vervolgens de vraag over de gevaren van wat ik  " het negeren van Bismark" noem.

 

Bismark schreef ooit beroemd dat "politiek de kunst van het mogelijke is". Ik ben het er volledig mee eens en geef aan dat dit ook geldt voor de manier waarop niet-moslims hun relatie met de moslimwereld zouden moeten vormgeven. Het volgende is de kwestie van intentie versus vermogen. Ik noem dat:

 

De kwestie van de verenigbaarheid van doelen en middelen

Nogmaals, dat is heel eenvoudig. Wat u ook van plan bent te doen met moslims en de islam - u moet er eerst voor zorgen dat u over de benodigde hulpmiddelen beschikt om uw plannen uit te voeren. Laten we een eenvoudig voorbeeld nemen: Frankrijk. Volgens een onderzoeksartikel van de Pew Foundation waren er medio 2016 5,7 miljoen moslims in Frankrijk (8,8% van de bevolking van het land) en is de islam de 2e religie in Frankrijk na het Latijnse christendom. Bekijk ook deze afbeelding uit hetzelfde artikel, want het geeft je schattingen van het aantal moslims dat in Europa woont.


In reality, however, the real number of Christians in France is artificially bloated because, just as in Russia, these figures simply include those who identify themselves as “Christians”, including in the cultural sense, and who, in reality, are not practicing Christians at all.  I believe that since the proportion of Muslims who take their religion seriously is much higher than in Christianity (including Orthodox Christianity) and so if we really could compare the figures of God-fearing and pious Muslims versus God-fearing and pious Christians then the first religion of France (and probably Russia) already is Islam and not Christianity.

 

Still, since I cannot substantiate this in any way, let’s stick to the official figures and allow me to ask a few basic question about France (but they are valid for most western countries).

 

9 In werkelijkheid is het werkelijke aantal christenen in Frankrijk echter kunstmatig opgeblazen omdat, net als in Rusland, deze cijfers eenvoudigweg degenen omvatten die zichzelf identificeren als "christenen", ook in culturele zin, en die in werkelijkheid niet aan het praktiseren zijn. Geen beleidend  Christen zijn. Ik geloof dat omdat het aandeel van moslims dat hun religie serieus neemt veel hoger is dan in het christendom (inclusief het orthodoxe christendom) en dus als we echt de cijfers van godvrezende en vrome moslims kunnen vergelijken met godvrezende en vrome christenen, dan de eerste religie van Frankrijk (en waarschijnlijk Rusland)  al de islam is en niet het christendom.

 

Omdat ik dit op geen enkele manier kan onderbouwen, laten we ons bij de officiële cijfers houden en me een paar fundamentele vragen over Frankrijk stellen (maar ze zijn geldig voor de meeste westerse landen).

When you propose to expel Muslims from France, are you seriously contemplating the deportation of almost 6 million people?

 

Did I hear you say “oh no, we will only deport two categories: illegal immigrants and religious extremists”.  That is all fine and well, but let me ask you how many people currently living in France qualify under these criteria?  And, no less importantly, how many Muslims are there in France who do NOT qualify under your criteria, but who WOULD vehemently oppose the deportation of their family members, friends, members of their cultural or religious communities?  How many of these “good Muslims” will demand due process in each case?  How many of these “good Muslims” will also collect funds to oppose Islamophobic policies and propaganda?

10 Overweegt u serieus om bijna 6 miljoen mensen uit te zetten als u van plan bent moslims uit Frankrijk te verwijderen?

 

Heb ik je horen zeggen "oh nee, we zullen slechts twee categorieën deporteren: illegale immigranten en religieuze extremisten". Dat is allemaal prima en wel, maar laat me je vragen hoeveel mensen die momenteel in Frankrijk wonen in aanmerking komen voor deze criteria? En, niet minder belangrijk, hoeveel moslims zijn er in Frankrijk die NIET in aanmerking komen volgens uw criteria, maar die zich fel zouden verzetten tegen de deportatie van hun familieleden, vrienden, leden van hun culturele of religieuze gemeenschappen? Hoeveel van deze "goede moslims" zullen in elk geval het juiste proces eisen? Hoeveel van deze 'goede moslims' zullen ook geld inzamelen om zich te verzetten tegen islamofoob beleid en propaganda?

Because one thing is clear: if you want to deport only illegal immigrants and all religious extremists, then maybe you have a chance.  But if you declare “Islam per se” as the threat, then all you are doing is uniting all Muslims to resist you and your hatred of their religion.  Not very smart, to put it very gently.

 

Alternatively, when you propose to curtail the religious rights of French Muslims, what tools of the state do you plan to use to enforce their compliance?  The special services (intelligence? counter-intelligence? counter-espionage? counter-terrorist?).  The police forces?  The armed forces?

11 Omdat één ding duidelijk is: als u alleen illegale immigranten en alle religieuze extremisten wilt deporteren, hebt u misschien een kans. Maar als je "Islam per se" als de bedreiging verklaart, dan hoef je alleen maar alle moslims te verenigen om jou en je haat tegen hun religie te weerstaan. Niet erg slim, om het zachtjes uit te drukken.

 

Of als u van plan bent de religieuze rechten van Franse moslims in te perken, welke instrumenten van de staat bent u van plan te gebruiken om hun naleving af te dwingen? De speciale diensten (intelligentie? Contra-intelligentie? Contra-spionage? Contraterrorist?). De politie? De strijdkrachten?

As somebody who has personally dealt with exactly that question (how to deal with mass social explosions of the future based on past experiences) from the inside I can tell you that this was one of the tasks which was often discussed in (strictly confidential) meetings between military, internal security and police experts in all western countries, even those who would never admit it.  Furthermore, western powers also engaged in numerous (very interesting) command-staff exercises in which the issue of how to deal with explosions of social unrest were also modeled, tested and evaluated.  I cannot discuss the details of our findings, but I can tell you this: neither the intelligence community, nor the police, nor the military are the correct “tool” to deal with such issues.  Why?  Because typically the intel community is already busy with other issues and has neither the manpower nor the finance to start seriously monitoring millions of people, especially when many of those millions speak a different language and have a very tightly knit community.

 

12 Als iemand die persoonlijk precies die vraag heeft behandeld (hoe om te gaan met massale sociale explosies van de toekomst op basis van ervaringen uit het verleden) kan ik u vertellen dat dit een van de taken was die vaak werd besproken in (strikt vertrouwelijke) vergaderingen tussen militaire, interne veiligheids- en politie-experts in alle westerse landen, zelfs degenen die het nooit zouden toegeven. Bovendien namen westerse mogendheden ook deel aan talloze (zeer interessante) commando-stafoefeningen waarin ook de kwestie van hoe om te gaan met explosies van sociale onrust werden gemodelleerd, getest en geëvalueerd. Ik kan de details van onze bevindingen niet bespreken, maar ik kan u dit wel vertellen: noch de inlichtingengemeenschap, noch de politie, noch het leger zijn het juiste "hulpmiddel" om dergelijke kwesties aan te pakken. Waarom? Omdat de Intel-gemeenschap meestal al bezig is met andere problemen en noch de mankracht noch de middelen heeft om miljoenen mensen serieus te volgen, vooral wanneer veel van die miljoenen een andere taal spreken en een hechte gemeenschap hebben.

Neither are police forces a solution.  They are much better trained in law than security or military personnel, but they lack both the expertise and, literally, the firepower needed to deal with severe social unrest or, even less so, a full-scale insurrection.

 

As for the military, it has plenty of firepower, but it is trained to destroy enemy forces.  If the 92% majority chooses to unleash its armed forces against an 8% minority that is called a civil war and, by the way, that is EXACTLY what happened in the Ukraine and the Donbass.  Do you really want that for your country?

13 Evenmin zijn politiediensten een oplossing. Ze zijn veel beter opgeleid in rechten dan veiligheidspersoneel of militair personeel, maar ze missen zowel de expertise als, letterlijk, de vuurkracht die nodig is om te gaan met ernstige sociale onrust of, nog minder, een volledige opstand.

 

Wat het leger betreft, het heeft voldoende vuurkracht, maar het is getraind om vijandelijke troepen te vernietigen. Als de meerderheid van 92% ervoor kiest om zijn strijdkrachten te ontketenen tegen een minderheid van 8% die een burgeroorlog wordt genoemd, en dat is trouwens PRECIES wat er gebeurde in Oekraïne en de Donbass. Wilt u dat echt voor uw land?

 

In theory it is really simple: ban halal killing of animals (but don’t touch kosher animal killing), ban halal butcher shops (but not kosher shops), ban Quranic schools (but don’t touch Ulpanim or Yeshivas), ban mosques (but not synagogues), ban hijabs (but not sheitels, shpitzels or yarmulke), etc.  If asked about this, the simple reply is that Islam is a medieval religion which is a religion of violence and wars whereas Rabbinical Judaism (aka Pharisaic Talmudism) is a progressive religion of love and peace, that’s all.  Heck, the so-called “Christian West” has now even officially adopted the so-called Noahide Laws which declare Christianity a form of idolatry!  Last, but certainly not least, wage war on as many Muslim countries as possible and allow Israel to turn you into a voiceless colony, proud of its host status, at least for the Judaic parasite.

 

14 Dat is niet zo moeilijk hoor: verbied halal doden van dieren (maar raak geen koosjer dieren doden), verbied halal slagerijen (maar geen koosjer winkels), verbied koranscholen (maar raak geen Ulpanim of Yeshivas aan), verbied moskeeën (maar geen synagogen), hijabs verbieden (maar niet sheitels, shpitzels of keppeltje), enz. Als hierom wordt gevraagd, is het eenvoudige antwoord dat de islam een ​​middeleeuwse religie is die een religie van geweld en oorlogen is, terwijl het rabbijnse jodendom (ook bekend als Pharisaic Talmudism) ) is een progressieve religie van liefde en vrede, dat is alles. Heck, het zogenaamde "christelijke westen" heeft nu zelfs officieel de zogenaamde Noahide-wetten aangenomen die het christendom tot een vorm van afgoderij verklaren! Als laatste, maar zeker niet de minste, voer oorlog tegen zoveel mogelijk moslimlanden en laat Israël je veranderen in een stemloze kolonie, trots op zijn gastvrijheid, althans , gastvrij voor de joodse parasiet.

( Opmerkelijk duidelijke taal van de Saker.  JV )

 

Reality is very different however.

 

First, being the Judaic’s/Zionists’ “bitch” usually makes you hated and despised everywhere, including in Israel, by the way.  That also inevitably alienates a big chunk of your patriotically-inclined population. But let’s ignore all that.  In fact, let’s forget about the Middle-East and let’s assume that 92% of the French people are totally united behind a plan to “de-Islamize France”.  Now think it through and you will immediately see the problem.

15 De realiteit is echter heel anders.

 

Ten eerste maakt het zijn van de 'teef' van de joden en zionisten je meestal overal gehaat en veracht, trouwens, ook in Israël. Dat vervult ook onvermijdelijk een groot deel van je patriottisch ingestelde bevolking. Maar laten we dat allemaal negeren. Laten we het Midden-Oosten in feite vergeten en aannemen dat 92% van de Fransen volledig achter een plan zitten om 'Frankrijk te de-islamiseren'. Denk er nu goed over na en u zult het probleem onmiddellijk zien.

 

 

Even if only 1M of the 5M Muslims in France actually resist, your combined security/police/military forces could not deal with that kind of resistance without a huge bloodbath which will ruin your country (again, this is exactly what the Nazi-occupied Ukraine tried after the Euromaidan coup!).  Furthermore, civil wars tend to radicalize people.  Thus a mass deportation of Muslim immigrants will inevitably generate a sense of outrage combined with a much revived sense of what the French call “communautarisme”: a type of identity politics centered on the clan, the tribe, the ethnicity.  In other words, those kinds of policies will only serve to create more, not less, crazed jihadis!  Is that really a good idea?  Civil war with a simultaneous rise of extremism?  How smart is it to advocate for this?

 

Besides, are you really sure that you got the right target?

 

16 Zelfs als slechts 1 miljoen van de 5 miljoen moslims in Frankrijk zich daadwerkelijk verzetten, kunnen uw gecombineerde veiligheid / politie / strijdkrachten dat soort weerstand niet aan zonder een enorm bloedbad dat uw land zal verwoesten (nogmaals, dit is precies wat de door de nazi's bezette Oekraïne is geprobeerd na de Euromaidan-staatsgreep!). Bovendien radicaliseren in burgeroorlogen de mensen. Zo zal een massale deportatie van islamitische immigranten onvermijdelijk een gevoel van verontwaardiging genereren in combinatie met een nieuw leven ingeblazen gevoel van wat de Fransen 'communitarisme' noemen: een soort identiteitspolitiek gericht op de clan, de stam, de etniciteit. Met andere woorden, dat soort beleid zal alleen maar dienen om meer, niet minder, gekke jihadisten te creëren!(*) Is dat echt een goed idee? Burgeroorlog met een gelijktijdige opkomst van extremisme? Hoe slim is het om hiervoor te pleiten?

(*) De Oorlogen in het Midden Oosten waren volgens mij juist bedoeld om moslim-extremisten te veroorzaken. Het doel van Israel is:  meer moslim-extremisten.  Om twee effecten te bereiken:

1)  Dat die extremisten zelf hun moslimlanden gaan vernietigen, vooral de seculiere, moderne, wat sterkere moslimlanden.

2) Àls er in Syrië een Kalifaat zou zijn gekomen (dat werd heel erg gewest door Israel, daar ben ik zeker van) dan zou op bepaald moment dat Kalifaat zich tegen Israel keren, waarna er voor \Israel geen enkel morele belemmering zou zijn om al die extreme moslims te doden en Groot Israel te vormen: dus Syrië toe te voegen aan Israel.

3) Het was volgens mij de joodse strategie om West Europa met moslim-immigranten te overspoelen.  Methode:  wie er tegen was werd als fascist en Hitler-vriend gekielhaald. Niemand durfde nog. Enkele weinig overtuigende lieden als Janmaat mochten dat wel verwoorden.  Toen Pim het deed werd het zijn dood.

Er zijn meerdere voordelen :

a)       Een Europa dat multicultureel is, dat is gehavend, gehandicapt. ( Elk multi land is gehavend:  multi geeft altijd en overal bonje en gedoe.  Soms voor eeuwig ( Rwanda,  India, Indianen, Afrikaanse stammen etc)  soms tijdelijk, als er voldoende ruimte om een modus vivendi te bereiken : China, Rusland. Of als iedereen iedereen kent: Suriname.

b)      In elk geval is er sympathie voor Israel, omdat men de eigen problemen met moslim-immigranten ervaart.

c)       Maar vooral:  als de witte man niet langer absoluut de macht heeft, is dat goed voor de joden. Als het land verdeeld is, kunnen de joden hun invloed vrijer uitoefenen.

d)      En vooral: als alleen de joden een minderheid zijn, gaat alle aandacht naar hen.  Beter te leven in een land waar veel zwarten zijn ( VS)  of veel moslims ( Europa)

 

 

Trouwens, weet je zeker dat je het juiste doel hebt?

The question of cause and effect

When I was a small kid I was taught that pre-1917 Russia was some kind of Russian Orthodox heaven on earth.  Everybody was heroic, kind, brilliant, the Russian people loved the Czar and the Court, they even loved the aristocracy and the intelligentsia.  In other words, Russia was happy and if it wasn’t for the evil Jews and the evil Germans, nothing at all would have happened in 1917.  When you are 10, that kind of narrative makes sense.  But not when you are an adult (at least one would hope so!).

17 De kwestie van oorzaak en gevolg

Toen ik een klein kind was, werd mij geleerd dat Rusland vóór 1917 een soort Russisch-orthodoxe hemel op aarde was. Iedereen was heldhaftig, vriendelijk, briljant, het Russische volk hield van de tsaar en het hof, ze hielden zelfs van de aristocratie en de intelligentsia. Met andere woorden, Rusland was gelukkig en als het niet vanwege de slechte joden en de slechte Duitsers was, zou er in 1917 helemaal niets zijn gebeurd. Als je 10 bent, is dat soort verhalen logisch. Maar niet als je volwassen bent (tenminste iemand zou het hopen!).

 

Simply put: there is simply no way that the thesis that Jews and Germans destroyed Russia can be sustained; it is prima facie ridiculous!  Empires don’t simply collapse because of some foreign agents, that is counter-factual.  Besides, if you look at which Russian social class did the most to destroy Russia, it ain’t the Jews or the Germans, it is the Russian aristocracy, especially the (comparatively) new Petrine aristocracy.  Simply put, Russia has been under various degrees of foreign occupation since 300 years now, from Peter I to Eltsin.  And the only reason why the Bolsheviks could seize power so easily is that all the Bolsheviks overthrew was the terminally incompetent regime of Kerensky which itself only came to power by means of a (absolutely illegal and immoral) coup against Nicholas II organized by, you guessed it, the Russian aristocracy and intelligentsia!  Bolshevik Jews overthrew a totally corrupt, oligarchic regime which was Masonic through and through and which was no less russophobic than the Bolsheviks themselves.

18  Simpel gezegd: er is gewoon geen enkele manier dat de stelling dat Joden en Duitsers Rusland vernietigden, kan worden bevestigd; het is prima facie belachelijk! Rijken storten niet zomaar in elkaar vanwege sommige buitenlandse agenten, dat is contrafeitelijk. ( Oneens met de Saker. Rijken storten soms bijna vanzelf in. Zo wankel zijn ze dan al. Denk aan de USSR. Lees Antony Sutton: hoe Schiff de opstand in 1905 steunde, in Rusland, en hoe hij de Japanse vloot financierde die Rusland toen ook aan viel.   Lees Sutton hoe andere Wall Street bankiers  geld en manschappen met Trotsky naar Petersburg stuurden in 1917. Ja, er deden óók gewone  Russen mee met die Oktober Revolutie : hen werden gouden bergen beloofd. Die Gouden Bergen  bleken Gulag Kampen te zijn . Maar let opo: een heel leger van Wit Russen (allen  niet- joods) vocht tègen de Bolsheviken van 1917 tot 1923 meen ik.  JV)  
Trouwens, als je kijkt naar welke Russische sociale klasse Rusland het meest heeft vernietigd, zijn het niet de Joden of de Duitsers, het is de Russische aristocratie ,  
(Maar als een land vernietigd wordt door haar eigen mensen, dan is dat minder verwerpelijk dan als het door vreemde gasten wordt gedaan)  
 vooral de (relatief) nieuwe Petrine-aristocratie ( 'Petrine' is afgeleid van Peter de Grote:  westers georienteed.)  . Simpel gezegd is Rusland sinds 300 jaar onder verschillende graden van buitenlandse bezetting, van Peter I tot Yeltsin. En de enige reden waarom de bolsjewieken zo gemakkelijk de macht konden grijpen, is dat de bolsjewieken  het enorm  incompetente regime van Kerenski omver wierpen,   ( NB: Kerenski was wel joods, beste Saker.  Niet echt een Rus  dus! ) 
dat Kerenski regime was zelf alleen aan de macht gekomen  door een (absoluut illegale en immorele) staatsgreep tegen Nicholas II ,  georganiseerd door, je raadt het al het, de Russische aristocratie en intelligentsia!
(Ik weet niet of een staatsgreep altijd illegaal en immoreel is. Ik vind van niet. Als de leider van het land er een potje vanmaakt, is een staatsgreep door het eigen volk de juiste weg.
Maar  als het een joodse staatgreep is en joden daar te gast zijn en een kleine minderheid zijn (dus  Kerenski, de joodse communisten)  dàn vind ik het wel illegaal !  
Bolsjewistische joden wierpen ( Saker, eerst schrijf je dat de joden het land niet vernietigden....  maar  nu schrijf je dat ze dus wèl  de Revolutie pleegden.  En was dat goed voor de Russen?  Was het niet beter zoals het vòòr 1917 was?   Volgens de bankiers hadden ze de Bolshewieken gesteund om zo Rusland 'uit te schakelen'.  ) een totaal corrupt, oligarchisch regime omver dat volledig maçonniek was ( Saker, heel veel regeringen zijn zo: corrupt, oligarchisch en vol van  vrijmetselaars. In veel boeken is ‘vrijmetselaar' synoniem aan ‘joods’ trouwens.  )    en dat niet minder russofoob was dan de bolsjewieken zelf. Waren de volgers van de Tsaar en de adel 'russofoob? Of waren ze gewoon 'dol op de franse cultuur'  zoals in België en Nederland onzeelite ook was, in die tijd ?  NB: zèlf heb nog Franse Les gehad op de lagere school.  Géén engels ! Waren we toen  'Hollandofoob' ??   
 

There is a moral, social, cultural, psychological and even spiritual equivalent to AIDS. This is also an immunity disorder, but rather than affecting our biological immune system, it affects our moral, social, cultural, psychological and even spiritual “immune systems”.  Pre-1917 Russia was suffering from “spiritual AIDS” (that category includes all the others, at least in my terminology) and probably *any* foreign hostile agent could have taken over in 1917.  History decided that the Russian monarchy would collapse under the treacherous actions of the Russian elites, and that Russian democracy would collapse under the (no less treacherous) actions of the Bolsheviks.  But if these had not seized power, than some other group, any group, would have eventually seized power.  The ugly truth is that pre-1917 Russia was already dying and except for a (sizable and therefore important) minority of Christians which chose death over apostasy, most Russians by 1917 were spiritually blinded (if that topic interests you, read Solzhenitsyn, especially, his “Red Wheel” saga or any book by Ivan Solonevich and, especially, his “The Grand Fraud of February” (assuming you read Russian or can find a translation).  Memoirs of those who actually witnessed 1917 are also most interesting.

 

 

19  Er is een morele, sociale, culturele, psychologische en zelfs spirituele equivalent van aids. Dit is ook een immuniteitsstoornis, maar in plaats van ons biologische immuunsysteem te beïnvloeden, beïnvloedt het onze morele, sociale, culturele, psychologische en zelfs spirituele 'immuunsystemen'. Rusland van vóór 1917 leed aan 'spirituele aids' (die categorie omvat alle anderen, althans in mijn terminologie) en waarschijnlijk * elke * buitenlandse vijandige agent had het in 1917 kunnen overnemen. De geschiedenis besloot dat de Russische monarchie zou instorten onder de verraderlijke acties van de Russische elites, en dat de Russische democratie zou instorten onder de (niet minder verraderlijke) acties van de bolsjewieken. Maar als deze geen macht hadden gegrepen, dan zou een andere groep, welke groep dan ook, uiteindelijk de macht hebben overgenomen.

 Ja, Saker, daar zal je wel gelijk in hebben. Ook Milton Friedman, de econoom die het Neo Liberalisme introduceerde, heeft dat gezegd:  Als het oude systeem in stort, en jouw ideeën zijn ‘aanwezig’ dan wordt er vrij automatisch op jouw ideeën over gestapt. Zorg dus dat je ‘’er bij bent’.  Wat Friedman niet zei was: zijn ‘stam’ is rijk en slim. En heeft er dus groot voordeel bij om ‘het recht van de sterkste ( Liberalisme)  als beste methode’ te propageren. Ook in Rusland 1917 werd een systeem in gevoerd wat gunstig was voor de slimmen  en wat elke vorm van discriminatie op ras of religie verbood:  heel gunstig voor de joden. Geen toeval.

In onze streken was eerst de absolute persvrijheid er door gedrukt, waarmee ‘ze’ de Kerk  en de bestaande normen en waarden kapot schreven. Daarna werd IQ en Ras als ‘leugen’ ontmaskerd, en wij geloofden dat allemaal.

Maar in de joodse religie blijft  IQ en Ras de essentie van àlles, natuurlijk . 

De ‘hogere inzichten‘ dat we allemaal gelijk zijn golden alleen voor de Goyim: die moesten dag geloven. Joden zelf geloven dat totaal niet. 
En dus was het weren van immigranten een doodzonde: dat wees op een racistische inborst, en dat wees dan weer op een aangeboren, latente  neiging om in Auschwitz de joden te vergassen.  Wie tegen immigratie was werd op die manier als onmens weg gezet.  Dat hoef je maar een paar keer getuige van te zijn en je gaat nooit meer hardop zeggen dat massa-immigratie niet zo fijn is.   En wie beroepsmatig een mening moet uitspreken zal dus moeten zeggen: “We zijn allemaal gelijk.  IQ en ras bestaan niet. Immigratie is geen probleem.”

Aanvankelijk is er dan een strijdigheid tussen wat je openlijk zegt, en wat je diep in je hart vindt.

Dat heet:  er is ‘cognitieve dissonantie’.  ( een dissonant, een tegenstrijdigheid, een oneffenheid  in jouw denkwereld.)

>>  De cognitieve dissonantie wordt opgelost door de  opinie aan te passen bij de openlijk uitgesproken  mening.  ( De openlijke mening kon je niet veranderen, want dat zou 'verbanning' betekenen: eionde carriere. Dus mòest de eigen opinie veranderen.)

Dus na enkele jaren was onze hele Elite ook in zijn eigen hoofd overtuigd van de leugen dat Ras niet bestaat en IQ niet bestaat en er dus niks tegen massa-immigratie in te brengen is.

NB:  de reden dat dictators altijd zulk lang applaus ontvangen heeft daar mee te maken:  iedereen weet aanvankelijk  dat het hypocriet is, maar wie stopt met applaudisseren die krijgt problemen. Dus gaat het minuten lang door.  Dat geeft cognitieve dissonantie. Kan je alleen op lossen door later ineens wakker te worden en  er van overtuigd te zijn dat die dictator echt fantastisch is. Dat hij jouw lange applaus verdient.

  

20  De lelijke waarheid is dat Rusland vóór 1917 al aan het sterven was en behalve een (omvangrijke en daarom belangrijke) minderheid van christenen die de dood verkoos boven afvalligheid, waren de meeste Russen in 1917 spiritueel verblind (als dat onderwerp je interesseert, lees Solzhenitsyn, vooral, zijn "Red Wheel" -saga of een boek van Ivan Solonevich en vooral zijn "The Grand Fraud of February" (ervan uitgaande dat je Russisch leest of een vertaling kunt vinden). Memoires van degenen die daadwerkelijk getuige waren van 1917 zijn ook het meest interessant.

Bottom line is this: empires fall when they are weak and that fall always begins with a loss of identity.

 

Now, Alt-Righters & Co. blame others (Jews, Muslim, Blacks, immigrants, whatever) for what they perceive as a loss of identity for White westerners.  They are both right and wrong.  They ARE right when they observe a loss of identity of White Westerners, that is quite true, but they are naive to the extreme when they attribute it to “others” (whatever “others” happen to be blamed at that moment).  The truth is that many factors have come together to de-Westernize the West.  And yes, the West was mostly White.  I find racial categories poorly defined, thus useless and even misleading.  But even I won’t deny that Europe is a White continent.  I just don’t think that color is what defines it, or makes it different from other parts of the world, but the notion that other races played a major other role in European history (other than that of victims of European imperialism, of course) is rather silly.  Okay, the Arabs (if you want to think of them as Brown as opposed to White), did contribute a lot to the rediscovery of antiquity by a Europe which was mostly ignorant, but even that influence should not be exaggerated either.  And yes, the Judaics were successful in infiltrating and subordinating the Vatican to their ideology, but most of that really only happened after WWII.

21  Het komt erop neer dat rijken vallen als ze zwak zijn en die val begint altijd met een verlies van identiteit.

 

Nu geven Alt-Righters & Co. anderen (joden, moslims, zwarten, immigranten, wat dan ook) de schuld van wat zij ervaren als een verlies van identiteit voor blanke westerlingen. Ze hebben zowel gelijk als ongelijk. Ze hebben gelijk wanneer ze een verlies van identiteit van blanke westerlingen waarnemen, dat is volkomen waar, maar ze zijn extreem naïef wanneer ze het toeschrijven aan "anderen" (welke “anderen" op dat moment dan ook de schuld krijgen). De waarheid is dat veel factoren samen zijn gekomen om het Westen te de-Westerniseren. En ja, het Westen was overwegend blank. Ik vind rassencategorieën slecht gedefinieerd,  dus nutteloos en zelfs misleidend.  ( Doe dan als J P Rushon, Saker:  drie hoofd rassen:  Zwarten, blanken en mongoloïden. Laat afbeeldingen van mensen door proefpersonen scoren, en als blijkt dat er flinke eensgezindheid is, dan zijn er dus rasverschillen. Dit te ontkennen verraadt bedrieglijkheid. Hoe vaak denk je dat een zwart persoon ingedeeld wordt als ‘Blank”? )    

Maar zelfs ik zal niet ontkennen dat Europa een wit continent is. Ik denk gewoon niet dat kleur is wat het definieert, of anders maakt dan andere delen van de wereld, maar het idee dat andere rassen een belangrijke andere rol in de Europese geschiedenis speelden (anders dan die van slachtoffers van het Europese imperialisme, natuurlijk ) is nogal gek. ( Ik weet niet precies wat Saker hier bedoelt. Bedoelt hij dat de moslim-immigratie geen invloed heeft op de huidige teloorgang van ‘wit Europa’? )  Oké, de Arabieren (als je ze wilt zien als Brown in tegenstelling tot White), hebben veel bijgedragen aan de herontdekking van de oudheid door een Europa dat grotendeels onwetend was, maar zelfs die invloed moet ook niet worden overdreven. En ja, de Joden waren erin geslaagd het Vaticaan te infiltreren en ondergeschikt te maken aan hun ideologie, maar het meeste gebeurde eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog.

 

What Alt-Righters & Co. fail to realize is that most European borders are completely artificial, along with some of the main European countries (Germany and Italy for starters!).  Furthermore, Europe always lived through wave after wave of immigrants (just like Russia, by the way), and none of them made Europe weaker.  If we want to be really honest we would admit that those who did the most to destroy Europe were the clueless European ruling classes which committed collective suicide during WWI.  Only then came the man who did even more than anybody else to destroy Europe, and he was a famous European nationalist: Adolf Hitler.  In a way, Europe did with WWI what Russia did in February 1917 (suicide) and Europe did in WWII what the Bolsheviks did to Russia (rule of fanatic extremists).  First came the clueless “democrats” and “liberals” and only THEN came the tough SOBs.

22 Wat Alt-Righters & Co. zich niet realiseert, is dat de meeste Europese grenzen volledig kunstmatig zijn, samen met enkele van de belangrijkste Europese landen (Duitsland en Italië om te beginnen!). Bovendien heeft Europa altijd golf na golf immigranten meegemaakt (net als Rusland trouwens), en geen van hen maakte Europa zwakker.

(Saker, de immigranten of veroveraars kwamen nooit van heel ver weg.  Ze waren de sterkere buurman.  Dus geëvolueerd in hetzelfde biotoop, dus qua aangeboren gedrag ( en uiterlijk)  niet zo verschillend dat assimilatie onmogelijk werd.  Voor de huidige immigranten geldt dat niet: komen van ver, zijn qua gedragsvoorkeuren erg verschillend en zullen dus niet assimileren. Het wordt dus een blijvende aparte etnische groep, met alle gevolgen van dien. JV.)   Als we echt eerlijk willen zijn, zouden we moeten toegeven dat degenen die het meest hebben gedaan om Europa te vernietigen, de aanwijsbare Europese heersende klassen waren die collectieve zelfmoord pleegden tijdens WOI.

 

Is Europa vernietigd in WO 1?  Of is de ‘adel’ en de oude aristocratie vernietigd?(1) Namen de Bankiers het over, en de Big Corporations en de oorlogsindustrie?  Was de invloed van arbeiders en joden na WO 1 groter dan voorheen? Ik denk het zeker. Wat was het motief voor WO 1? Was dat een Thucydides-gedreven oorlog: Engeland dat de runner-up wilde vernietigen voor hij ( Duitsland) de sterkste zou worden? Of was àchter Engeland de VS in feite zìjn Thucidides oorlog aan het voeren door maar liefst drie competitors te vernietigen:  Rusland, Engeland en Duitsland? Per slot was het de Amerikaanse bank Morgan die besloot dat WO1 lang en vernietigend moest zijn, en niet kort – na een Duitse overwinning-  waarna de Status Quo Ante  werd aangeboden door Duitsland, aan Frankrijk en Engeland ( dat  boden de Duitsers aan)  en vanaf dan wilde  Duitsland in vrede verder leven, als gelijkwaardige van Engeland en Frankrijk.

(1)    Jacques Pauwels zegt: WO1 was een manier van de elite om de opkomst en rebellie van het gewone volk af te remmen. Overal gistte de revolutie en de onvrede.  

Veel jonge mannen stierven. Veel waren gewond.  Er waren ontberingen. Er was minder animo voor een revolutie.  Alleen de vrouwen die ineens veel belangrijker waren geworden, eisten ‘gelijkwaardigheid’  ( de suffrageettes) op.  Maar de opkomst van het socialisme was met succes de kop in gedrukt. Niet in Rusland, maar wel elders. 

 

Pas toen kwam de man die zelfs meer dan iemand anders deed om Europa te vernietigen, en hij was een beroemde Europese nationalist: Adolf Hitler. In zekere zin deed Europa met WO I wat Rusland in februari 1917 deed (zelfmoord) en Europa deed in WO II wat de bolsjewieken met Rusland deden (heerschappij van fanatieke extremisten). Eerst kwamen de clueless 'democraten' en 'liberalen' en pas DAN kwamen de stoere SOB's.

( Hier moet ik langer over nadenken voor ik er op kan reageren. Ik zou het beter begroijpen als er sotnd :  In zekere zin deed Europa met WO 2 wat Rusland ..)

 

When I see the USA today, or the EU, I see a civilization which committed suicide long before any immigrants, foreigners, heretics, or any other “other” came to use a opportunity which presented itself.

 

The real traitors to Russia are first and foremost Russians themselves (say the Russian aristocracy)

 

The real traitors to the United States are first and foremost US Americans themselves (say the Dems and the Hillary & Biden gang of Neocons)

 

 

23  Wanneer ik vandaag de VS of de EU zie, zie ik een beschaving die zelfmoord pleegde lang voordat immigranten, buitenlanders, ketters of andere "andere" een gelegenheid aangingen die zich aandiende.

 

De echte verraders naar Rusland zijn in de eerste plaats Russen zelf (zeg maar de Russische aristocratie)

Ik betwijfel dat.  Ik meen dat minister Stolypin het land goed op de rails had.  Dr Matthew Johnson bevestigt dat beeld: https://russia-insider.com/en/dr-matthew-johnson-joins-one-best-podcasts-discuss-russian-revolution-myth-20th-c/ri27955

 

De echte verraders naar de Verenigde Staten zijn vooral Amerikaanse Amerikanen zelf (zeg maar de Dems en de Hillary & Biden-bende van Neocons)

‘Democraten zijn de schuld, want zijn zijn de agenda van de Neocons gaan uitvoeren. En wie zijn de Neocons?   Dus wie is er schuldidig  en wie is de domme nuttige idioot?  

The real traitors to Europe are first and foremost Europeans themselves – say those who first bomb barrier nations to immigration, like Libya, and then whine when a tsunami of african immigrants crosses Libya and the Mediterranean to find a better life (by the way – these countries are in a shape Trump would refer to as “shithole” primarily – even if not entirely – courtesy of the collective West who turned these parts of the world into shitholes in the first place!).

24  De echte verraders van Europa zijn in de eerste plaats Europeanen zelf - zeg degenen die eerst barrière-landen bombarderen voor immigratie, zoals Libië,

Sorry Saker, maar dit was echt georganisserd door Human Rights mannetje Bouchouguir (in de VS gestudeerd)  en Sarkozy  (joods) en Bernard Henry Levy ofwel BHL( joods) . En Sidney Blumenthal, het vriendje van Hillary.  Wij Europeanen zijn te dom om dit te doorzien, maar jij, Saker, moet dit weten.  Je beschuldigt nu de slachtoffers en je laat de daders vrijuit gaan !

NB: Het was door Israel al 30 jaar eerder gepland in het Oded Yinon Plan:  laat de buurlanden vaN Israel uit elkaar vallen.  Balkaniseren die hap.  

en dan zeuren wanneer een tsunami van Afrikaanse immigranten Libië en de Middellandse Zee kruist om een ​​beter leven te vinden (trouwens - deze) landen zijn landen  die Trump  'shitholes' noemt  - Maar  dat is voor een groot deel te  danken aan het collectieve Westen dat deze delen van de wereld in   shitholes heeft veranderd!  Hoe ver wil je terug gaan? En: is het helemaal ònze schuld ?  Het IQ is in die landen behoorlijk laag.  Zelfs Westerse fabrieken aarzelen om zich daar te vestigen, ondanks heel lage lonen en heel dicht bij Europa gelegen te zijn.    

Maar de recente ellende die door de Arab Spring is veroorzaakt komt op conto van de Amerikanen en Israeli’s !  

    

 

 

I find it hilarious when US Americans complain about Hispanic immigration. They don’t realize that these immigrants from Latin America are a real blessing: they are family oriented, hard working people who do not contribute to criminality at all (Ron Unz proved that a long time ago) and who are much more Christian than most US Americans.  If you really want to defend your “Western Civilization” then the first step might be to completely open the border with Mexico and declare that all Latin Americans are welcome to live in the USA.  And if the US is concerned about too many Latin American immigrants coming to the USA, then the first thing to do to stop that trend is to stop Yankee imperialism in all its forms and finally give the countries of Latin America a chance to prosper in peace.

25  Ik vind het hilarisch wanneer Amerikaanse Amerikanen klagen over Spaanse immigratie. Ze realiseren zich niet dat deze immigranten uit Latijns-Amerika een echte zegen zijn: ze zijn gezinsgerichte, hardwerkende mensen die helemaal niet bijdragen aan criminaliteit (Ron Unz bewees dat lang geleden) en die veel christelijker zijn dan de meeste Amerikaanse Amerikanen. Als je echt je "Westerse Beschaving" wilt verdedigen, dan zou de eerste stap kunnen zijn om de grens met Mexico volledig te openen en te verklaren dat alle Latijns-Amerikanen welkom zijn om in de VS te wonen. En als de VS zich zorgen maakt over te veel Latijns-Amerikaanse immigranten die naar de VS komen, dan is het eerste wat we moeten doen om die trend te stoppen, het Yankee-imperialisme in al zijn vormen te stoppen en de landen van Latijns-Amerika eindelijk een kans te geven om in vrede te floreren .

Ik denk dat ze toch meer verschillen van de WASP Amerikanen om snel en geruisloos te kunnen assimileren.  En dan blijft het toch een extra groep waarvan ik mag verwachten dat hun loyaliteit verdeeld zal blijven over de VS en Spanje.

“Beschaving’ zoals te geloven dat honden ne katten maar eens vriendjes moeten worden, en ze dus in het zelfde hok zetten?  Ik noem dat een gruweldaad.  Een idealist is heel vaak iemand die gruwelijke dingen doet, omdat hij niet de realiteit ziet, alleen zijn eigen ‘verhevenheid’.

Ja, dat de VS zich minder egoistisch moet gedragen, daar kan ik volledig achter staan.

 

Instead, US ‘patriots’ want to keep their country Christian and White by reducing the amount of Hispanics currently living in the USA.  All I will say is this: be careful, very careful, for what you wish for!

 

So are you really so sure that Mexican or Salvadorian immigrants are such a big threat to the “western civilization”?

 

Is it not high time for what is left of the so-called “West” to decide once and for all what it stands for and what kind of immigrants it wants or not?!

 

My humble suggestion is this: define once and for all what your so-called western values really are, then have the courage to stand up for them, always, and you might find that Muslims or immigrants are really not a problem at all.  Or keep hating the wrong people and witness the end of your civilization by suicide.

 

 

 

26 In plaats daarvan willen Amerikaanse 'patriotten' hun land christelijk en blank houden door het aantal Hispanics dat momenteel in de VS woont te verminderen. Alles wat ik zal zeggen is dit: wees voorzichtig, heel voorzichtig, voor wat je wenst!

 

Dus weet je echt zo zeker dat Mexicaanse of Salvadoraanse immigranten zo'n grote bedreiging vormen voor de 'westerse beschaving'? Wat is het voordeel om alle identiteiten door elkaar te gooien? En:  waar zijn de jobs?  En: is het niet nodig dat Mexico en die andere landen hun èigen land op bouwen?  Ik haat die selectieve immigratie: de slimsten uit arme lande naar het rijke westen halen.  Die slimmen moeten juist hùn land op bouwen.

 

Is het niet de hoogste tijd voor wat er nog over is van het zogenaamde 'Westen' om voor eens en voor altijd te beslissen waar het voor staat en wat voor immigranten het wil of niet ?!

Ja, helemaal voor.  Ik pleit voor demografische neergang. Nul immigratie.  Weer leren leven met 9 miljoen Nederlanders. Een heldere identiteit neer zetten.  Een die past bij onze eigen volksaard.


 

Mijn bescheiden suggestie is dit: definieer voor eens en voor altijd wat je zogenaamde westerse waarden werkelijk zijn, en durf er dan altijd voor op te komen, en je zult merken dat moslims of immigranten helemaal geen probleem zijn. Of blijf de verkeerde mensen haten en wees getuige van het einde van je beschaving door zelfmoord.

De Saker heeft geengevoel voor ‘soort zoekt soort’, of wat Rushton noemt: ’genetic similarity theory’:  het feit dat  er 1000 kleine dingen zijn waardoor je je thuis voelt bij een bepaalde groep, en niet bij een andere. Het feit dat er een heel scala is aan gedrags-voorkeuren die varieren tussen de groepen, ook al hebben die groepen precies dezelfde normen en waarden.  Je mag toch aannemen dat zwarte en blanke Amerikanen dezelfde normen en waarden hebben aangeleerd want ze gaan naar dezelfde scholen, hebben hetzelfde geloof en kijken naar de zelfde media. Toch gedragen ze zich zodanig verschillen en zijn hun voorkeuren zo ànders, dat assimilatie niet plaats vind:  Amerika bestaat niet uit licht gekleurde mensen.

 

 

The last question: and what about those pesky and evil Russkies?  What have they been up to recently?

Well, very much UNLIKE the West, the “New Russia” of Putin has made major efforts to forge an alliance with traditional Islam against the western-backed Takfiris!  I cannot discuss it all here, but I covered this issue in my article “Russia and Islam, connecting the dots and discerning the future“.  I will summarize it here by quoting just the key part of the article:

27  De laatste vraag: en hoe zit het met die vervelende en slechte Russen? Wat hebben ze recent gedaan?

Nou, heel erg ZOALS het Westen, heeft het 'Nieuwe Rusland' van Poetin grote inspanningen geleverd om een ​​alliantie met de traditionele islam te smeden tegen de door de westerse gesteunde Takfiris! Ik kan het hier niet allemaal bespreken, maar ik heb deze kwestie behandeld in mijn artikel "Rusland en de islam, de punten verbinden en de toekomst onderscheiden". Ik zal het hier samenvatten door alleen het belangrijkste deel van het artikel te citeren:

 

Russia is also a member of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) which brings together China, Kazakhstan, Kyrgyzstan , Russia , Tajikistan , Uzbekistan , India and Pakistan. Let’s look at the approximate number of Muslims in the SCO countries: China 40’000’000 , Kazakhstan 9’000’000, Kyrgyzstan 5’000’000, Russia 10’000’000, Tajikistan 6’000’000 , Uzbekistan 26’000’000, India 180’000’000, Pakistan 195’000’000. That’s a grand total of 471 million Muslims. Add to this figure the 75’000’000 Iranians which will join the SCO in the near future (bringing the grand total to 546’000’000) and you will see this stunning contrast: while the West has more or less declared war on 1.8 billion Muslims, Russia has quietly forged an alliance with just over half a billion Muslims!  Russian nationalists (as opposed to Russian patriots) did try their best to infect Russia with her own brand of Islamophobia, but that movement was defeated by an absolutely uncompromising stance by Vladimir Putin himself who went as far as stating that: “I need to say that, as I have repeated many times before, from its beginning Russia had formed as a multiconfessional and multiethnic state. You are aware that we practice Eastern Christianity called Orthodoxy. And some theorists of religion say that Orthodoxy is in many ways closer to Islam than to Catholicism. I don’t want to evaluate how true this statement is, but in general the coexistence of these main religions was carried out in Russia for many centuries. Over the centuries we have developed a specific culture of interaction, that might be somewhat forgotten in the last few decades. We should now recall those, our national roots.”

 

28 Rusland is ook lid van de Shanghai Cooperation Organisation (SCO), die China, Kazachstan, Kirgizië, Rusland, Tadzjikistan, Oezbekistan, India en Pakistan samenbrengt. Laten we eens kijken naar het geschatte aantal moslims in de SCO-landen: China 40.000.000, Kazachstan 9.000.000, Kirgizië 5.000.000, Rusland 10.000.000, Tadzjikistan 6.000.000, Oezbekistan 26 '000'000, India 180'000'000, Pakistan 195'000'000. Dat is een totaal van 471 miljoen moslims. Voeg aan dit cijfer de 75'000'000 Iraniërs toe die zich in de nabije toekomst bij de SCO zullen voegen (waardoor het eindtotaal op 546'000'000 komt) en je zult dit verbluffende contrast zien: terwijl het Westen min of meer de oorlog verklaard heeft 1,8 miljard moslims, Rusland heeft stilletjes een alliantie gesloten met iets meer dan een half miljard moslims! Russische nationalisten (in tegenstelling tot Russische patriotten) deden hun best om Rusland te infecteren met haar eigen merk van islamofobie, maar die beweging werd verslagen door een absoluut compromisloze houding van Vladimir Poetin zelf die zo ver ging dat hij verklaarde: "Ik moet zeggen dat, zoals ik al vele malen eerder heb gezegd, Rusland zich vanaf het begin had gevormd als een multiconfessionele en multi-etnische staat. Je bent je ervan bewust dat we het Oosterse christendom beoefenen, orthodoxie genaamd. En sommige theoretici van religie zeggen dat orthodoxie in veel opzichten dichter bij de islam staat dan bij het katholicisme. Ik wil niet evalueren hoe waar deze verklaring is, maar in het algemeen werd de coëxistentie van deze belangrijkste religies vele eeuwen in Rusland uitgevoerd. Door de eeuwen heen hebben we een specifieke interactiecultuur ontwikkeld, die de laatste decennia misschien wat vergeten is. Die moeten we ons nu herinneren, onze nationale wortels. '

Heel goed: Rusland probeert niet te doen alsof we allemaal gelijk zijn en probeert niet actief moslims naar haar land te halen. Maar ze gaat wel samenwerking aan met moslimlanden. En ze respecteert de modus vivendi van samen-leven die door de eeuwen heen is ontstaan.  Moslims zijn geen gevaar. Maar een heel kleine groep is dat wel en die bestrijd je.

By the way, this trend was also noted in the Alt-Right & Co. circles which then penned articles such as “Putin May Look Like an Ethno-Nationalist, But He’s Too Cozy With Russia’s Muslim Minority”  I consider the entire Alt-Right movement a pure creation of the US Deep State and I consider most of what these folks claim to be counter-factual and illogical nonsense.  But in this case, the author is *spot on* about Putin.  He indeed is way too sophisticated to engage in ethno-nationalism.  But what the author completely fails to realize are two basic facts:

29  Trouwens, deze trend werd ook opgemerkt in de kringen Alt-Right & Co., die vervolgens artikelen schreef zoals "Poetin ziet er misschien uit als een etno-nationalist, maar hij is te gezellig met de Russische minderheid van Rusland" Ik beschouw de hele Alt-Right beweging een pure creatie van de US Deep State en ik beschouw het grootste deel van wat deze mensen beweren contrafeitelijke en onlogische onzin te zijn. Maar in dit geval is de auteur * ter plaatse over Poetin. Hij is inderdaad veel te verfijnd om zich bezig te houden met etnonationalisme. Maar wat de auteur zich volledig niet realiseert, zijn twee basisfeiten:

Alt-right ( mensen die tègen immigrantn zijn maar óók tegen joden) is eEen creatie van de Deep State?   Hoe zie je dat Saker?

 

Russians are not, and have never been, ethno-nationalists

Putin is a pure product of Russia’s history, he is not a fluke or an exception

By the way, there are also Muslims out there who broke free from the Neocon narrative (the Takfiri narrative IS a Neocon-promoted narrative) and who now seek an alliance with countries like Russia.  The best known Islamic leader who openly advocates this is, of course, my dear friend Sheikh Imran Hosein.  But he is not alone.  In Russia Ramzan Kadyrov has embarked on the immense task of convincing his fellow-Muslims that Takfirism is not Islam and that Russia can be the ideal protector of true Islam.  Why?  Russia is unique in several ways:

30  Russen zijn geen etno-nationalisten en zijn dat ook nooit geweest

Poetin is een puur product uit de Russische geschiedenis, hij is geen toeval of uitzondering

Trouwens, er zijn ook moslims die zich losmaakten van het Neocon-verhaal (het Takfiri-verhaal IS een door Neocon gepromoot verhaal) Hear Hear !!  en die nu een alliantie zoeken met landen als Rusland. De bekendste islamitische leider die hier openlijk voor pleit, is natuurlijk mijn beste vriend Sheikh Imran Hosein. Maar hij is niet alleen. In Rusland is Ramzan Kadyrov begonnen met de immense taak om zijn mede-moslims te overtuigen dat het Takfirisme geen islam is en dat Rusland de ideale beschermer van de ware islam kan zijn. Waarom? Rusland is op verschillende manieren uniek:

 

Russians don’t fear Islam (even if they remember 12 wars against the Ottomans!)

Most officials of the Russian security services are either atheists, or agnostics or Orthodox Christians (they are thus much harder to infiltrate with crazed jihadis)

Most Russian Muslims are Sunni (Shia Muslims are the traditional #1 enemy of Takfiris, but this issue is more complicated in Sunni countries and communities).

The kind of Islam practiced by Russian Muslims is very traditional and conservative, which is very much “in tune” with the rest of the (mainly “culturally Orthodox”) Russian society.

I believe that mix to be unique to Russia (please do correct me if I am wrong!) and that unique historical mix means that the Sunni community of Russia is the best protected (by the “almighty FSB” amongst others) and at the same time the least likely to be seduced by Takfiri theories!

 

 

31 Russen zijn niet bang voor de islam (zelfs als ze zich 12 oorlogen tegen de Ottomanen herinneren!) ( Saker,  de VS is ook niet bang voor de islam. En Israel zeker al niet.  Maar de islam woont in de landen waar  ze  Groot Israel willen vestigen, en dus moeten ze weg, en dus zijn ze ‘gevaarlijk’ want alleen gevaarlijke mensen mag je doden.

De meeste functionarissen van de Russische veiligheidsdiensten zijn atheïsten of agnostici of orthodoxe christenen (ze zijn dus veel moeilijker te infiltreren met gekke jihadisten)

De meeste Russische moslims zijn soennieten (sjiitische moslims zijn de traditionele # 1 vijand van Takfiris, maar deze kwestie is ingewikkelder in soennitische landen en gemeenschappen).

Het soort islam dat wordt beoefend door Russische moslims is erg traditioneel en conservatief, wat heel erg "in harmonie" is met de rest van de (voornamelijk "cultureel orthodoxe") Russische samenleving.

Ik geloof dat die mix uniek is voor Rusland (corrigeer me alsjeblieft als ik het mis heb!) En die unieke historische mix betekent dat de Soennitische gemeenschap van Rusland het best beschermd is (onder andere door de 'almachtige FSB') en tegelijkertijd tijd die het minst waarschijnlijk zal worden verleid door Takfiri-theorieën!

 

Ethno-nationalism at its best…

 

As for the outlet which posted that article, I would simply note that it is not a surprise for me to see such inanities posted by folks who run their donation campaigns with photos of Nazi soldiers…

 

In the past they censored my use of the word “Zionist”.  Now this:  True, genuine, ethno-nationalism at its best, I suppose…

 

Russians typically hate all of that, especially Nazism.  No wonder when you consider the price Russia paid for crushing about 80% of Hitler’s forces (but not before the latter killed 27+ million Russians and declared us all to be “subhuman”).

32 Etno-nationalisme op zijn best ...


Wat betreft de outlet die dat artikel plaatste, zou ik eenvoudig opmerken dat het geen verrassing voor mij is om dergelijke waanzin te zien geplaatst door mensen die hun donatiecampagnes voeren met foto's van nazi-soldaten ...

 

In het verleden censureerden ze mijn gebruik van het woord "zionist". Nu dit: waar, echt, etnonationalisme op zijn best, veronderstel ik ... ( Begrijp ik niet)

 

Russen haten dat meestal allemaal, vooral het nazisme. Geen wonder als je de prijs beschouwt die Rusland heeft betaald voor het verpletteren van ongeveer 80% van Hitler's strijdkrachten (maar niet voordat laatstgenoemde 27+ miljoen Russen heeft gedood en ons allemaal "ondermenselijk" heeft verklaard).

***

 

 

***

 

Back to the real world now: the Kremlin is not naive about how much power and influence the AngloZionist Empire still has, especially over Takfiri terrorist groups.  So next to this defense of traditional Islam, the Russians have also developed a tool to deal with BOTH influxes of illegal immigrants AND Takfiri terrorism: the Russian National Guard.  In 2016 I wrote an article “Putin creates a Russian National Guard” in which I outlined the structure, function and purpose of the NGR (National Guard of Russia) and I won’t repeat it all here except to give you a few figures of what units/subunits were used to form this internal security force:

33  Terug naar de echte wereld nu: het Kremlin is niet naïef over hoeveel macht en invloed het Anglo-Zionistische rijk nog heeft, met name over Takfiri-terroristische groeperingen. Dus naast deze verdediging van de traditionele islam, hebben de Russen ook een hulpmiddel ontwikkeld om beide problemen:  illegale immigranten EN Takfiri-terrorisme,  aan te pakken: de Russische Nationale Garde. In 2016 schreef ik een artikel "Poetin creëert een Russische Nationale Garde" waarin ik de structuur, functie en het doel van de NGR (Nationale Garde van Rusland) heb geschetst en ik zal het hier niet allemaal herhalen, behalve om u een paar cijfers te geven van welke eenheden / subeenheden werden gebruikt om deze interne veiligheidsmacht te vormen:

 

Troops of the Interior Ministry (about 170’000 soldiers)

Personnel from the Ministry of Emergency Situations

The OMON riot police forces (about 40’000 soldiers)

The SOBR rapid-reaction forces (about 5000+ soldiers)

The Special Designation Center of the Operational Reaction Forces and Aviation of the Ministry of Internal Affairs including the Special Forces units “Zubr”, “Rys’” and “Iastreb” (about 700+ operators)

In my 2016 article I added that “so we are talking of a total force of about 250’000 soldiers which will probably reach 300’000 in the near future”.  In fact, the latest current figure is 340’000!

 

 

34  Troepen van het ministerie van Binnenlandse Zaken (ongeveer 170.000 soldaten)

Personeel van het ministerie van noodsituaties

De OMON-oproerpolitie (ongeveer 40.000 soldaten)

De snelle SOBR-krachten (ongeveer 5000 soldaten)

Het speciale aanwijzingscentrum van de operationele reactiekrachten en luchtvaart van het ministerie van Binnenlandse Zaken, inclusief de speciale eenheden "Zubr", "Rys" en "Iastreb" (ongeveer 700+ exploitanten)

In mijn artikel uit 2016 voegde ik eraan toe dat "we het dus hebben over een totale troepenmacht van ongeveer 250.000 soldaten die waarschijnlijk 300.000 zullen bereiken in de nabije toekomst". In feite is het laatste huidige cijfer 340.000!

Simply put, that is a force which CAN deal with any refugee crisis and “lock” the Russian border, especially with the help of the superbly trained 170’000 Border Guards, bringing the total of highly trained professionals who can lock any segment of the Russian border to over HALF A MILLION (510,000 exactly)!

35  Simpel gezegd, dat is een kracht die elke vluchtelingencrisis KAN behandelen en de Russische grens "vergrendelen", vooral met de hulp van de uitstekend opgeleide 170'000 grenswachters, waarmee het totaal aan hoog opgeleide professionals  die elk segment van de Russische grens kan afsluiten  tot meer dan HALF A MILJOEN wordt !

 

Just for perspective sake, the armed forces of France total only 302,700 personnel on active duty (including the Gendarmerie) backed by another 87’300 reservists and 17’000+ “deployed personnel” for a grand total of 407’000.  And I won’t even go into the training, equipment, rules of engagement, etc. issues.

36  Voor alle duidelijkheid, de strijdkrachten van Frankrijk hebben in totaal slechts 302.700 personeelsleden in actieve dienst (inclusief de Gendarmerie) ondersteund door nog eens 87'300 reservisten en 17.000 + 'ingezet personeel' voor een totaal van 407.000. En ik zal niet eens ingaan op de problemen met training, apparatuur, regels voor betrokkenheid, etc.

 

So on one hand we have the West, in free fall since at least 2001, unable to even close its borders, never-mind protecting them.  This same West wants to be White again and while it really ditched any pretense of Christianity decades ago, it finds it expedient to expand its hatred from “just immigrants” to Muslims and Islam in general.

 

Russia, on the other hand, currently with the most powerful military on the planet, AND one of the very best and most effective internal security forces (the FSB and the equally formidable FSO ) still found it prudent to field a large and very powerful internal security force like the “Federal National Guard Troops Service of the Russian Federation” (full official name of the RNG).

37  Dus aan de ene kant hebben we het Westen, in vrije val sinds minstens 2001, niet in staat om zelfs zijn grenzen te sluiten, laat staan ​​ze te beschermen. Ditzelfde Westen wil weer Wit zijn en hoewel het decennia geleden echt elke schijn van het christendom heeft gedumpt, vindt het Westen  het nuttig (opportuun)  om zijn haat niet alleen tegen  " immigranten" te richten, maar expliciet  naar moslims en de islam in het algemeen.

 

Rusland daarentegen, momenteel met het krachtigste leger ter wereld, EN een van de beste en meest effectieve interne veiligheidstroepen (de FSB en de even formidabele FSO) vond het nog steeds verstandig om een ​​groot en zeer krachtig  contingent veiligheidstroepen in te zetten .

 

Why is that? (that is also an important question!).

 

I will just mention in conclusion that Muslims form a large minority among Russian special forces, anti-terrorist forces, military police, etc.  They are still often supervised by non-Muslims, but that is mostly for political reasons.  If the non-Muslim Russian special forces (or anybody else) had real problems with Muslims, they would never agree to go into combat with them.  The reality is the opposite.  By the way, Czarist Russia had Muslim units, as did the Soviet Union (including the famous “Muslim Battalion” which participated in one of the most amazing operations in the history of special forces: the seizure of the Amin Palace in Kabul in 1979).

 

 

 

38  Waarom is dat? (dat is ook een belangrijke vraag!).

 

Ik zal alleen tot slot vermelden dat moslims een grote minderheid vormen onder Russische speciale strijdkrachten, anti-terroristische strijdkrachten, militaire politie, enz. Ze worden nog steeds vaak gecontroleerd door niet-moslims, maar dat is meestal om politieke redenen. Als de niet-moslim Russische speciale strijdkrachten (of iemand anders) echte problemen met moslims hadden, zouden ze nooit overeenkomen om met hen in gevecht te gaan. De realiteit is het tegenovergestelde. Tsaristisch Rusland had trouwens moslimeenheden, net als de Sovjetunie (inclusief het beroemde 'moslimbataljon' dat deelnam aan een van de meest verbazingwekkende operaties in de geschiedenis van speciale strijdkrachten: de inbeslagname van het Amin-paleis in Kabul in 1979) .

 

And now I will conclude with my last question for western “ethno-nationalists” and other islamophobes:

 

Are you sure you are strong enough to take on Russia AND China AND Iran AND the entire Muslim world?  Considering your advanced state of decay (which Alt-Righters deplore, therefore also implicitly admit), do you really think that by declaring urbi et orbi that Islam is evil and a threat to your “way of life” (nevermind local converts to Islam, a rapidly growing segment of the population of the West) you are doing yourself or your country a favor?  And beware of the Dunning Kruger Effect :-)

39  En nu zal ik afsluiten met mijn laatste vraag voor westerse 'etnonationalisten' en andere islamofoben:

 

Weet je zeker dat je sterk genoeg bent om het op te nemen tegen Rusland EN China EN Iran EN de hele moslimwereld? Gelet op je gevorderde staat van verval (die Alt-Righters betreuren, dus ook impliciet toegeven), denk je echt dat door urbi en orbi te verklaren dat de islam slecht is en een bedreiging vormt voor je "manier van leven" (laat lokale bekeerlingen zich bekeren tot de islam, een snelgroeiend deel van de Westerse bevolking) doe je jezelf of je land een plezier? En pas op voor het Dunning Kruger-effect :-) (Dunning-Kruger effect:  Incompetente mensen overschatten nogal eens hun eigen kunnen, en daardoor wanen ze zich bovengemiddeld competent. )  

 

One thing is sure: Russia will never become an Alt-Right or otherwise Islamophobic country.  So don’t count on Russia to support you in your war against Islam.

 

The Saker

 

40  Eén ding is zeker: Rusland zal nooit een Alt-Right of anders islamofoob land worden. Reken dus niet op Rusland om u te steunen in uw oorlog tegen de islam.

 

The Saker

30 opmerkingen:

 1. Suggestie: Vervang 'latijnen' en 'latijns-papisten' door RK en R. Katholiek. De gevoelswaarde van 'papisten' is in het Nederlands een heel andere dan in de Orthodoxe wereld, en wordt hier slechts in de meest rabiate aluhoedjes-gristenen en samenzweerders kringen gebezigd.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  2. (reactie iets gewijzigd)

   Wat de Saker in ZIJN taalgebruik volgens mij ook fout doet is het generaliseren van de insiders in de RK kerk en de meeste gelovigen: Groepen als Opus Dei, de Jezuieten en de nog minder bekende fracties onder de kardinalen en in het Vaticaan. Onder de gelovigen zitten meest zeer gematigde seculieren, maar ook extreem puriteinse figuren als Jordan Peterson of regelrechte fascisten zoals Bannon of de junta in Bolivia en Brasil. (maar die kunnen misschien beter onder de 'insiders' gerangschikt worden, alhoewel ze uiteraard ook een flinke schare aanhangers hebben).

   Uiteraard in dit niet het stuk in te vertalen, maar ik vind wel dat het gezegd moet worden (mijn bijdrage).

   Verwijderen
 2. Ik vind wel dat je commentaren in het middendeel van het artikel dit nogal sterk afbuigt naar je eigen set van overtuigingen.

  Daarmee geef ik geen oordeel over juist en onjuist, maar daarmee wordt het artikel minder geschikt voor een behoorlijk brede groep lezers.

  Waarik het wel zwaar mee oneens ben is jouw toch wel erg 19e eeuwse opvatting over 'ras'. De Saker heeft hier veel artikelen over geschreven.

  Ik zal 2 korte voorbeeldjes tegen jouw stelling geven: Latino's en inwoners van Kazachstan. Latino's een vrij recente mix van meest balank en zwart, met wat indio: Alleen de meest achterlijke redneck zou latino's as 'zwart' kenschetsen.....

  Kazachen: ogenschijnlijk een mix van blank en mongoloid, maar in werkelijkheid een afstamming van tienduizenden jaren, dus een eigen 'ras'.

  De hoofdstelling van de Saker is dat de onderlinge verschillen binnen mensen'rassen' veel groter zijn dan de verschillen tussen die rassen.

  Daarnaast is er het verschijnsel dat bij een admixture van verschillende 'rassen', binnen 10 generaties die genen boven komen drijven die het meest geschikt zijn voor lokale omstandigheden: het schoolvoorbeeld is het vrijwel verdwijnen van het sikkelcelgen in de VS zwarte bevolking en de herintroductie in Liberia. Wie deze zaken niet bestudeert is volgens mij niet capabel een zinnige mening over mensen'rassen' te vormen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Rootman schrijft: "Ik vind wel dat je commentaren in het middendeel van het artikel dit nogal sterk afbuigt naar je eigen set van overtuigingen."

   Ja.
   Omdat ik vind dat de Saker daar in mijn ogen bedrieglijk bezig is. Dat is niet meer een 'vergissing' te noemen.
   Maar ik hoor graag wie het met mij eens is of wie het oneens is, en waarom.

   Een artikel overnemen geeft de indruk dat je het waardevol vindt en het er deels mee eens bent. Waar je het expliciet mee oneens bent mag je dan melden.

   Verwijderen
  2. Rootman: "De hoofdstelling van de Saker is dat de onderlinge verschillen binnen mensen 'rassen' veel groter zijn dan de verschillen tussen die rassen."
   Ja, dat is ook de officieele versie van Lewontyn en Gould etc. De mensen die ons de ondergang van onze landen hebbeen bezorgd. En omdat je ons àlles kanwijsmaken, lietenwe massa-immigratie toe. ( Maar Israel streven ze naar massa-emigratie: weg met de Palestijnen. Doe niet wat uw leermeesters U aanraden. Doe wat ze zelf thuis doen.)

   Dat heb ik altijd een bedrieglijke voorstelling gevonden.

   Neem twee cirkels als symbool voor het IQ van een volk.
   Een zwarte cirkel die de hele vezameling zwarte-IQ's voor stelt. (Hij overschrijdt de X as op 70 IQ en 100 IQ)

   En een blauwe cirkel die de hele verzameling joodse IQ's voor stelt. Middelpunt 110. Hij overschrijdt de X as op 95 en op 125 IQ punten.
   De cirkels overlappen dus een klein beetje.

   Dus het middelpunt van de zwarte cirkel is 85 IQ punten ( ik ben coulant) en dat van de blauwe is 110 punten.
   Tussen de middelpunten zitten 25 IQ opunten.
   Maar binnen cirkels is het verschil 30 punten.

   Dit voldoet aan de definitie van de Saker om aan te tonen dat IQ veschillen tussen rassen onbelangrijk zijn.

   Maar aan de tekening van de cirkels zie je al dat het totaal niet klopt. Bedrog.

   Wacht maar tot je naar het ziekenhuis moet voor een operatie. Ga je dan naar dat Afrikaanse ziekenhuis, of naar dat joodse ziekenhuis?

   Verwijderen
  3. Rootman,

   ik volg Rushton die zich niet bezig houdt met allerlei rassen en mixes van rassen en ethniciteiten.
   Ik bekijk de drie hoofdrassen en zie dat er verschillen zijn.
   En die verschillen zie je in alle aspecten waarop je let. En elke variabele die je meet:
   In IQ. In economisch succesvol zijn of niet.
   In criminaliteits cijfers. In sexuele activiteit.
   In geslachtshormonen. In assertiviteit.
   In gezins-stabiliteit. Etc. etc.

   De verschillen worden minder voorspelbaar als je mulatten of mixes van de hoofdrassen gaat meten. Dat is logisch.

   Maar voorlopig hoeven we dat niet te weten.
   Onze levens zullen worden vernietigd door massa-immigratie. ( Ook de levens vaan de immigranten hoor !) Dus als we de leugen die dat mogelijk maakt ( de leugen: "Alle mensen zijn precies gelijk !") kunnen ontkrachten, dan heb je al iets bereikt.

   Alle mensen zijn NIET gelijk.
   Ze zijn gelijkwaardig.
   Dat is iets heel anders. Dat betekent juist dat je hen een zo goed mogelijk leven moet geven. Dat doe je niet door hond en kat bij elkaar in een hok te zetten.
   Dat is 'moord' met behulp van een leugen die zegt dat de wereld ideaal is: allemaal zijn we onder de huid hetzelfde. Is niet zo.

   Zij die het ons wijs maken zijn vreselijke moordenaars. kijk maar: in hun eigen land doen ze precies het omgekeerde !

   Maar jongens, ik schrijf dit hier al 5 jaar, en niemand wil het zien. Dus waar maak ik mee druk om?
   Maar dan niet boos worden als ik zeg: dodo's !

   Verwijderen
  4. In een wereld met moderne transportmiddelen gaat admixture optreden. Dat is een gegeven. Door geopolitieke omstandigheden, overbevolking en klimaatverandering wordt ditproces nog versneld en treden conflicten op.

   En dan, na 10 generaties gaat een nieuw volk bovendrijven, zoals bij de latino's, die door sommigen als een apart 'ras' worden gezien. Het zijn dan de lokale omstandigheden die hun karakteristieken bepalen, denk aan Domenicanen vs Argentijnen.

   Het zal in Europa niet anders gaan. Zeker voor ons, westerse volken is het dodoschap zowiezo irrelevant, omdat onze ancestor-nageslacht horizon nauwelijks verder dan 3 generaties reikt: Onze overgrootouders en achterkleinkinderen zijn voor ons al totale vreemden.

   Het is net zo'n denkfout als fantaseren dat 'we' over tientallen miljoenen jaren andere planeten zouden moeten koloniseren, terwijl de turnover van homo- species (ECHTE rassen, zoals neandertal, sapiens en erectus, die nog steeds onderling vruchtbaar waren!), slechts een paar hoderdduizend jaar is!

   Een mening geven over een artikel is prima en nuttig. Afbuigen vind ik wat anders. Ik vraag me af hoe de auteur hierover zou denken...

   Verwijderen
  5. Rootman schrijft:
   "In een wereld met moderne transportmiddelen gaat admixture optreden. Dat is een gegeven. Door geopolitieke omstandigheden, overbevolking en klimaatverandering wordt dit proces nog versneld en treden conflicten op."

   Wat Rootman NIET schrijft is dit:
   25 % van de mensen die in ons land wonen zijn niet hier geboren òf hun ouders zijn niet hier geboren.
   3 % van hen is een gevolg van wat Rootman hierboven beschrijft.
   22% is planmatig hierheen gekomen, omdat ons de mond gesnoerd werd ( Ik denk aan Do Schat van Starlift e.a.) toen we zeiden: we hebben geen werk voor ze. doe de grens dicht !
   REn later als alsielzoeker: Bleek dat ergens in Brussel afspraken waren gemaakt die ons zouden verhinderen de grens toe te doen ! Lang geleden voorbereid, door de Usual Suspects natuurlijk.
   Precies zoals ze in 1944 in Bretton Woods de wereld veroverden met IMF, Wereldbank en plannen voor publiciteit achteraf: Hitchcock stond al klaar om mee naar Auschwitz te gaan om te filmen.

   Verwijderen
  6. Wat Rootman beschrijft is het normale komen en gaan van volkeren:
   "En dan, na 10 generaties gaat een nieuw volk bovendrijven, zoals bij de latino's, die door sommigen als een apart 'ras' worden gezien. Het zijn dan de lokale omstandigheden die hun karakteristieken bepalen,"

   Ja, zo ging het altijd en daar was weinig tegen te doen en dat had evolutionaire waarde: met een beetje geluk wonnen de ' betere'volken het.
   Zo gaat de evolutie.
   Daar ben ik ook niet tegen.

   Maar nu zitten we met een 'pitbull' die de eigenschap heeft dat ie alle anderen op eet.
   De laatste pitbull zal de voorlaatste pop eten,omdat dit in zijn genen zit.
   Dat is wat onze Usual Suspects zullen doen.
   Hun religie zorgt er al voor dat ze ons haten, dat ze ons niet als mens zien, en dat ze ons moeten vernietigen.
   En doordat ze 'mercurians'zijn en wij meer 'apollinians' weten ze ons de baas te worden, zeker nu de ICT en AI hen nòg meer macht geeft: dat kun je als eenvoudige apollinische mens echt niks meer tegen beginnen.


   Verwijderen
 3. Verduidelijking van punt 32:

  Russia Insider is een Amerikaanse site van ene Charles Bausman.

  Hij was wat jaren terug erg bezig met fundraising, en had elke maand wel een sponsor- drive etc., en paste zijn taalgebruik aan de wensen van zijn publiek aan (daarom werd de Saker waarschijnlijk gecencureerd). Bausman is de laatste jaren sterk beinvloed door alt-right en toont meer en meer nazi-sympathie. De Saker, als een Rus( WO-2: 25 miljoen oorlogsslachtoffers!), moet uiteraard absoluut niks van nazis hebben!

  Omdat er wel andere goede redactie bij de site zit, slik ik meestal even en sla de pro-nazi stukjes over.

  Het vervelende is dat dat nazi- toontje de hele site vervuilt, en dat je daar als fatsoenlijk mens eigenlijk niet meer aan kan linken.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank voor de verduidelijking. De Saker sprak dus over Russia Insider, en niet over de Alt Right organisatie. Nu begrijp ik het wel.

   En inderdaad: er is een frictie bij dat Russia Insider: het is met zekerheid een pro-Russische site.
   Maar het wil niet blind zijn voor de joodse almacht waar het de aanval op Rusland betreft.

   Ook de Saker heeft dat zelf wel gesignaleerd. Heeft er een lang artikel over geschreven: 'Waar komt die eeuwige en diepe haat van de joden voor Rusland toch vandaan? '

   Bij Bausmann leid zijn open staan (toelaten) voor kritiek op 'de joden' tot een nieuwe kijk op de nazi's en op WO2.
   Dat geldt trouwens voor veel meer mensen: ook Ron Unz heeft veel meer begrip voor de Duitsers gekregen, sinds hij zijn eigen familie beter is gaan zien.... 20 jaar geleden schreef hij nog artikelen voor het NeoCon blad Commentary. Nu betwijfelt hij de Holocaust.....

   Maar inderdaad: de Russen kotsen van de Nazi's wegens de 26 miljoen doden in 1940-45.

   Dus staan de Russen begrijpelijk wat ambivalent t o van Russia Insider.

   Insider heeft een aantal maanden op een laag pitje gestaan, en ja, ik heb ook de indruk dat ze nu veel positiever over de Nazi's aan het worden zijn. Ook niet mijn cup of tea. Schiet je ook niks mee op. De nazi-misdaden zijn als reactie op àndere en eerder een veel grotere misdaden. Maar door die misdaden stierven mensen als soldaat of door een hongersnood, en was de bewuste veroorzaker ( joodse bankiers vooral) niet herkenbaar als dader.
   Hitler maakte véél minder (joodse) slachtoffers, maar ze werden gepresenteerd als 'vermoord door het gas'. Dat was meestal niet zo. Ze waren gestorven door uitputting, honger, en besmettelijke ziekten. Mogelijk dat er 1 miljoen vergast zijn, dat wel. Maar de bankiers hebben al vele tientallen miljoenen mensen gedood, dus de schuldigheid is daar veel groter.

   Verwijderen
  2. Rootman: "Het vervelende is dat dat nazi- toontje de hele site vervuilt, en dat je daar als fatsoenlijk mens eigenlijk niet meer aan kan linken."

   Als je ècht een fatsoenlijk mens wwil zijn,dan moet je àlles op àlles zetten om de werkelijke waarheid te achterhalen.

   Dan pas kan je eerlijk elk mens beoordelen en soms veroordelen.

   Als je dat niet doet, dan zul je ongetwijfeld de duivel gaan helpen en dan ga je de bedriegers steunen, en de slachtoffers
   (die alleen maar terùg slaan, maar wèl op film staan en steeds worden herhaald) ook nog eens aanvallen.

   PS: Heb je het artikel van Fritjov Meyer al gelezen? http://www.vho.org/GB/c/Meyer.html
   Ik gaf de link enkele dagen geleden aan E.

   Een passage die me nu pas op viel gaat over het feit dat de gaskamers waren opgericht om de zwakken en zieken te vergassen.
   Nog maar één stapje verder en je bent met Euthanasie bezig.
   En: een land in oorlog moet alle zeilen bijzetten om niet te verliezen. Eskimo's laten de oudjes achter als ze niet meer in staat zijn om mee te lopen. Ze sterven door kou en honger. Is de traditie. Zit niks anders op.

   Dat kun je dus mogelijk beschouwen als een verzachtende omstandigheid voor de gaskamers.

   Zeker, ik geloof ook dat er ook gezonde joden vergast zijn. Maar hoeveel? en waarom word je 'ontkenner' genoemd als je dat wil weten? En waarom ga je de gevangenis is? Waarom wordt de waarheid niet onderzocht?


   https://en.wikipedia.org/wiki/Action_14f13

   Verwijderen
  3. Rootman: "Het vervelende is dat dat nazi- toontje de hele site vervuilt, en dat je daar als fatsoenlijk mens eigenlijk niet meer aan kan linken."

   Als je ècht een fatsoenlijk mens wwil zijn,dan moet je àlles op àlles zetten om de werkelijke waarheid te achterhalen.

   Dan pas kan je eerlijk elk mens beoordelen en soms veroordelen.

   Als je dat niet doet, dan zul je ongetwijfeld de duivel gaan helpen en dan ga je de bedriegers steunen, en de slachtoffers
   (die alleen maar terùg slaan, maar wèl op film staan en steeds worden herhaald) ook nog eens aanvallen.

   PS: Heb je het artikel van Fritjov Meyer al gelezen? http://www.vho.org/GB/c/Meyer.html
   Ik gaf de link enkele dagen geleden aan E.

   Een passage die me nu pas op viel gaat over het feit dat de gaskamers waren opgericht om de zwakken en zieken te vergassen.

   Hier een Wiki artikel daar over:
   https://en.wikipedia.org/wiki/Action_14f13

   Nog maar één stapje verder en je bent met Euthanasie bezig.
   En: een land in oorlog moet alle zeilen bijzetten om niet te verliezen. Eskimo's laten de oudjes achter als ze niet meer in staat zijn om mee te lopen. Ze sterven door kou en honger. Is de traditie. Zit niks anders op.

   Dat kun je dus mogelijk beschouwen als een verzachtende omstandigheid voor de gaskamers.

   Zeker, ik geloof ook dat er ook gezonde joden vergast zijn. Maar hoeveel? en waarom word je 'ontkenner' genoemd als je dat wil weten? En waarom ga je de gevangenis is? Waarom wordt de waarheid niet onderzocht?

   Dus:
   https://en.wikipedia.org/wiki/Action_14f13

   Verwijderen
  4. Ik veroordeel het nazi-toontje op precies dezelfde manier als waarom ik zo fel ben tegen aluhoedjes.

   In een wereld waar men voor zichzelf denkt en in staat bent te debatteren kan men zelf selecteren en dingen objectief op zijn waarde beoordelen.

   Maar we leven niet in zo'n wereld, en het kleinste politiek incorrecte woordje kan al voor censuur zorgen.

   Ik kom dagelijks in het verpleeghuis om mijn hoogbejaarde moeder te bezoeken. Als je ziet hoe getraumatiseerd veel van die bewoners nog zijn van WO-2, ga je vanzelf aan de kant van de Saker staan.

   Wat niet wegneemt is dat wanneer men achtergronden nagaat kwalijke oorzaken zijn van vele poppenspelers, die veel mensen zouden verbazen. Dit is slechts weggelegd voor diegenen die zelfstandig kunnen nadenken; een klein select groepje.

   Verwijderen
  5. Censuur is niet slechts geband worden etc. Voor veel verder best wel intelligente lezers is een enkele 'foute' zinsnede al genoeg om weg te klikken. Die missen dan alle stof tot nadenken vanwegen dat ene puntje wat zonodig doorgedrukt moet worden. Ook vanwege 'guilt by association', een drogreden die tegenwoordig straffeloos toegepast mag worden.

   Verwijderen
  6. Beste Rootman,

   als jij zo voor persvrijheid bent, dan moet je toch zien dat het altijd dezelfde mensen zijn die de persvrijheid bestrijden?
   ALTIJD precies dezelfde mensen !
   Geen enkele uitzondering.

   Kijk nou welke boeken verboden zijn.
   Kijk welke zaken je niet mag zeggen, omdat je anders in de gevangenis gaat.
   Kijk hoeveel staten in de VS wetgeving hebben dat kritiek op Israel als discriminatie beschouwt en strafbaar maakt ! ( Wat Israel dus compleet vrijheid geeft om te doen wat het maar wil.)

   ALTIJD ALTIJD.

   Maar jij ziet het niet. Jij wordt onpasselijk als het gaat over mensen die 80 jaar geleden tegen deze oppermachtige ( would be) dictators vochten en verloren.
   Ik begrijp er niks van.
   Snap je dat dan zelf niet? Zie je het echt niet ?

   Verwijderen
  7. Verder moet je jouw posts altijd even na lezen, want hele passages zijn niet te begrijpen. ( OK.,ben ik zelf ook geen ster in)

   Verwijderen
  8. Ik maak nogal wat wat typefouten door mijn oversized handen (handschoenmaat 14!!) en mijn pre- (schrijfmachine) educatie.

   Maar ik ben geen grote onduidelijkheden na nalezen tegen gekomen. Welke gedachtensprongen heb ik gemist?

   Verwijderen
  9. De meeste verschillen tussen ons zijn qua vorm en inhoud.

   Wat mij betreft: Fuck de inhoud!

   De inhoud (feiten) moet uiteraard altijd prevaleren.

   Dat geldt zeer zeker niet voort het nepconstruct: feiten + interpretatie! als substitutie voor 'inhoud'!

   Verwijderen
  10. Vorm is, zeker in deze tijden, belangrijk! Impulsmatig een stokpaardje bereiden is 99% contraproduktief!

   Waarheidsvinding is belangrijk, helaas tegenwoordig slechts meest als hobby te beoefenen! Als publicisten is het echter toch meer belangrijk naar productiviteit en effectiviteit te kijken!

   Verwijderen
  11. @ Rootman,
   ik zie nu ook niet meer waar ik jouw tekst niet kon volgen.
   Maar dan heb ik het al we 4 keer moeten lezen.

   Jouw laatste twee postings, 17.15 en 17.20 zijn ook niet meteen te begrijpen.

   Fuck de inhoud??
   Voor mij is de inhoud het belangrijkste, en moet altijd de eerlijke waarheid bevatten.

   Jij schrijft 'fuck deinhoud. En direct daarna: de inhoud moet natuurlijk altijd prevaleren.

   Daar ben je intern tegenstrijdig.
   En als je daar meent wat je schrijft: ik begrijp dat dan niet.


   De volgende zin: nepconstruct... substituut voor inhoud ??

   Ook post 17.20: het is een puzzle. Denk niet dat ik daar tijd aan ga besteden.


   Verwijderen
  12. Waar is vorm soms belangrijker dan inhoud?

   In communicatie!

   Met een maaltijd is het net zo: uiteindelijk wordt het maaginhoud, en afgezien van maagsap zijn de ingredienten dezelfde als op het bordje en het glaasje.

   Met 1 verschil: het is niet te vreten!!!

   Daar doelde ik op.

   Verwijderen
  13. "Daar doelde ik op"

   Ja, en hoe moet ik dat weten?

   Ik lees:
   Wat mij betreft: Fuck de inhoud!

   De inhoud (feiten) moet uiteraard altijd prevaleren.


   Dus daarom zeg ik: probeer duidelijker te schrijven.

   NU ik weet wat je wilde zeggen kan ik zeggen:
   1) Waarheid blijft het belangrijkste.
   2) Waarheid is niet voldoende om te overtuigen. Je moet de goede vorm vinden.

   Wat jij bedoelt te zeggen is: Leugens kunnen het debat winnen, als ze goed worden verteld.
   Maar daaruit mag je niet concluderen dat Vorm voor inhoud gaat.

   Verwijderen
  14. PS: Jouw vergelijking met '' voedsel op het bord' en voedsel inde maag'
   is een goed voorbeeld van een 'gelijkenis' die overtuigend is op het eerste gezicht, maar bij nader inzien niet klopt natuurlijk.Ook bij jou: vorm bedriegt.

   Moet ik het nog uitleggen?
   1) De voedingswaarde is wel aanwezig op het bord, en even groot als in de maag.
   Maar smaak is weg, en geur is weg. Het is dus niet hetzelfde.
   De inhoud is dus veranderd. Niet alleen de vorm.

   Verwijderen
  15. We zijn het wel eens, ik had het ook wel erg controversieel geponeerd. Ja zo communiceert men soms in de tijd van Trump! (het is niet echt mijn stijl, maar ja, men dient het hele scala te leren, toch?).

   Voor nu wat mij betreft genoeg, maar ik kom hier zeker op terug wanneer/ als ik gedachten heb gewisseld met intellectuele autoriteiten (nee, niet Putin of de CIA, en zeker niet Toktok! Gewoon diegenen die het beter kunnen duiden

   Verwijderen
 4. Let op: Het gesprek tussen de Saker en Catherine Austin Fitts staat weer op de saker blog.

  Het was heel heel interessant, een dit keer: om blij van te worden.

  Als je niet luistert, luister dan toch van min 25 tot 35.


  Wat ik me zo herinner: Trump heeft toch wel goede kanten.

  Koerden, IsraelenEuropa: Verliezers omdat ze op de US rekenden.

  Saker twuijfelt of Israelnog 10 jaar zal bestaan.

  De Neocons, als z ein 2020 president worden: dan gaan ze tegen Iran vechten.
  Zal aanvankjelijk niet nuclear zijn.
  Zoel Iran als Israel zullen de verliezers zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Tip:
  In de reacties op De Saker :
  ( reactie 70 ?) Craig Mouldey. (Overzicht waar ik het wel mee eens ben)
  reactie 75: Berniolles ( Interessant: Fransen in Algerije)
  reactie 78: Serbian Girl. (De EU is een CIA project. Boeek vvan franse politicus Villiers met enorm veel referenties) Dus: de grote lijnen vanEuropa werden in Washington uitgezet, niet hier... Dat nadert nu zijn einde: Free at last ! (JV)

  BeantwoordenVerwijderen
 6. NOT.
  Geen einde. De EU is net pas een beetje warm gelopen.
  JV kletst maar weer wat raak uit zijn nek.
  Doet hij altijd al.
  JV zal zelf wel zijn einde naderen en is hij weer in de war. Yep, dat is het!
  Houzee maar weer...…...hahahahahaha

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Kort interview met Chris Hedges:

  https://www.youtube.com/watch?v=1P5G9S8flnY

  'the empire strikes back''

  BeantwoordenVerwijderen