zondag 13 november 2016

Is Rusland agressief ?

Door Jan Verheul (Origineel, inclusief links en bijwerkingen, te lezen bij Xevolutie.)

Is Rusland agressief ?

Inleiding.

Trump heeft gezegd dat hij niet automatisch zal komen helpen als een Nato-land wordt aangevallen. Dat maakt het plegen van een Valse Vlag aanval op pakweg Litouwen minder waarschijnlijk, want Trump zal eerst zeker willen weten of het wel of niet een Valse Vlag was.

Ook wil hij dat alle 28 Nato landen 2% van hun BNP gaan bijdragen aan de NATO, precies zoals in de afspraken staat. Zij die er belang bij hebben moeten 'de Politiek' er dus van overtuigen dat er een vijand is, en dat dit extra geld naar defensie zal moeten gaan.

De bewering: “Rusland wil landen in Europa veroveren” kom je dus steeds vaker tegen.

Als onderbouwing zegt men dan:

Kijk naar Georgië, de Krim, de Donbass. En kijk hoe Rusland zijn leger vergroot en oefeningen houdt en zijn kernwapens op punt stelt. (*)

Laat ons de zaak eens onderzoeken.

1. Is er sprake van een militaire escalatie?

Ja. Dat is zeker het geval. Niemand ontkent dat. Beide partijen gebruiken de toenemende bewapening van de opponent als legitimatie voor de eigen toename van bewapening.

2. Betekent escalatie dat beide partijen een oorlog wensen?

Dat kan, maar dat is meestal niet zo. Een escalatie begint ergens. Eén partij is bang dat de ander hem zal aanvallen en gaat zich beter bewapenen. Of één partij wil de opponent verslaan en begint te bewapenen.

3. Wie is er in dit geval met de vijandigheid begonnen? Zijn er harde bewijzen te vinden om dit vast te stellen?

Volgens kolonel Wesley Clark pleegden de Neocons in 2001 een policy-coup. (*) Zij zouden de buitenland-politiek van de VS gaan bepalen in de jaren daarna.

En wat is die policy?

Dat lezen we in het bekende PNAC report: Ze vinden dat Amerika nog 100 jaar wereld-hegemon moet blijven. (*) PNAC …

Om dat te bereiken moet de VS een sterk leger opbouwen dat in staat is om op twee plaatsen tegelijk een oorlog te voeren èn te winnen. (*) Rebuilding…

Hoe zo’n oorlog dan precies gevochten moet worden lezen we terug in een uitgelekt document ( Vernietigen na gebruik! ) : in Training Circular 18-01.

Daar lezen we dat de VS denkt aan het gebruik van àlle denkbare methoden, maar niet zozeer het klassieke leger dat er op uit trekt om ergens te gaan vechten. Men zal de vijand op allerlei manieren verzwakken:

- == De leider zwart maken. ( Die is inhumaan, dictator, dief etc.)

- = =De cultuur als barbaars of oorlogszuchtig af schilderen.

- == Opstandige groepen in dat land steunen en ophitsen tot verzet.

- ==Met do-good NGO’s verdeeldheid en ontevredenheid zaaien;

- ==Zelf aanslagen plegen en de opponent er van beschuldigen ( Valse vlag).

- == Economisch het land isoleren of sancties instellen

- ==Rechtszaken aanspannen of de leider voor het Internationaal Gerechtshof, het ICC dagen.

- ==Wetgeving bedenken ( R2P bijvoorbeeld) die als motief voor een aanval kan gelden.

- ==Proxy-oorlogen voeren tegen de opponent. Daarbij steunt men een andere vijand van het slachtoffer-land en laat hen de kooltjes uit het vuur halen. Of men creëert een strijdmacht (moslim strijders bijv.) door gebruik te maken van de natuurlijke behoefte bij jongemannen om te vechten. (*) Vechtafspraak..

- ==Om met die oorlogen ‘weg te komen’ heeft men de media in de westerse wereld ‘in haar zak’. Elke oorlog wordt aan het publiek verkocht met één of meerdere van deze argumenten

- 1) Onvermijdelijk.

- 2) Uit humanitaire motieven

- 3) Uit voorzorg. ( pre-emptive). “We weten dat de opponent zal aanvallen, dus moeten we hem voor zijn.

- 4) Om de democratie te verbreiden.

- 5) Als terechte wraakneming

- 6) Amerika beschouwt zich als ‘Het onmisbare land’ en als ‘Het uitzonderlijke land’. Daarom mag ze doen wat ze doet en staat ze boven de wet, want het is immers in het belang van de rest van de wereld.We zien dus het volgende in de VS:

1. De VS is een groot en machtig land dat tussen twee oceanen ligt en dus in haar 240 jarig bestaan nog nooit is aangevallen.

2. In 223 van de jaren van haar bestaan voerde de VS op enig moment in het jaar – of het hele jaar-- oorlog. Omdat de VS nooit werd aangevallen wijst dat op een agressieve instelling.

3. Amerika geeft al jarenlang ca 600 Miljard $ uit aan ‘defensie’.

Rusland geeft ongeveer 10% van dat bedrag uit.

We zien dus het volgende in Rusland en China:

Als we deze feiten vergelijken met de feiten over Rusland en China, dan zijn de verschillen enorm:

1. Rusland en China hebben beiden een enorme grens en veel buurlanden. Ze kunnen gemakkelijk worden aangevallen. Maar hun legers zijn veel kleiner dan die van de VS.

2. Zowel Rusland als China hebben nooit kolonien gehad. Hu nlegers gingen nooit naar ver weg gelegen landen om daar de macht in handen te nemen. Hun oorlogen beperkten zich tot de aangrenzende buurlanden

3. Na de verwoestingen die Napoleon en Hitler in Rusland hadden aangericht waren Churchill en Roosevelt akkoord dat de Oosteuropese landen die door Rusland van de Nazi’s waren bevrijd, als bufferzone zouden dienen. Als bescherming tegen nieuwe westerse agressie.

Budapest ’56 en Praag ’68 waren daar een logisch en rechtmatig gevolg van. Niet reageren zou tot steeds meer opstanden hebben geleid.

We krijgen dus een indruk van een behoorlijk agressief Amerika en van twee passieve reuzen Rusland en China.

Dat wordt bevestigd als we op een wereldkaart kijken waarop de Amerikaanse bases staan ingetekend: Het is niet zo dat Amerika is omringd door vijandige bases, maar het is duidelijk andersom: Rondom Rusland en China zijn vele honderden Amerikaanse militaire bases ingericht.

Toch beweren allerlei deskundigen dat Rusland agressie in de zin heeft.

Dat blijkt uit hun optreden in

Tsjetsjenië, en

in Georgië in 2008, en

in de Krim in 2014 en

in de Donbas de laatste jaren.

Ook zou het blijken uit de verdere bewapening en het klaar maken van haar nucleaire installaties.

Ik zal deze punten heel kort behandelen.

1. William Engdahl heeft precies beschreven hoe de VS de opstandelingen in Tsjetsjenië aan zette tot hun daden. Hier dus geen Russisch agrssie-initiatief, maar een Amerikaans. (*)

2. Een onderzoek van het Europees parlement heeft aangetoond dat het Georgië was dat met de agressie begon. Er werden ca 150 Osseten en Zuid Abchaziers gedood. Toen kwam het Russische leger en verdreef Georgië. (*)

3. Amerika heeft de opstand op de Maidan gestimuleerd en in de media gesteund. Ze hebben zelfs bepaald wie na de coup in het zadel zou komen. Dat zijn lieden die zeer agressief tegenover de etnisch-Russische inwoners van de Krim staan. Er zijn beelden waarop dit oook te zien is.

Rusland heeft de legitiem aanwezige militairen gebruikt om te zorgen dat het volksreferendum niet kon worden verstoord door Kiev-militia. Juridisch mochten de Russische soldaten dit niet doen, maar als je denkt vanuit het R2P-leesrtiuk van de VN, dan is het zeker te rechtvaardigen.

Rusland heeft de Krim op het verzoek van de Krim in de Russische Federatie opgenomen. Van annexatie was geen sprake.

4. Rusland heeft zeker militaire steun verleend aan de Donbas strijders. Er zijn wapens en mogelijk tanks over de grens gegaan. Maar uit oogpunt van R2P zou Ruysland zelfs het recht hebben om met een eigen leger deze etnische Russen te gaan beschermen. Waarom deed Putin dat niet ? Omdat dit door de VS zeker als Russische agressie zou worden aangemerkt. Het zou de VS een casus belli in handen geven. Dat is waar de Neocons op uit zijn, en wat Putin met alle macht wil voorkomen. Putin staat daarbij tussen twee vuren: in zijn eigen land zijn lieden die hem een slappeling vinden. (*) Robinson)

Ik vind dat deze vier ‘bewijzen’ van Ruslands agressie niet houdbaar zijn.

Zijn er nog meer aanwijzingen ?

Ja, volgens John Bolton heeft Putin in een toespraak gezegd dat de ineenstorting van de USSR de grootste ramp van de afgelopen eeuw was. (*)

( Hij sprak voor eigen publiek, en dus heeft hij het over de grootste ramp voor Rusland, mag ik aannemen.)

Bolton vond dit wel een bewijs dat Putin dus dat oude grote Rusland zou willen herstellen. Hij zou dus de verloren gebieden willen terug veroveren.

Zijn daar aanwijzingen voor?

Nee, niet in de tekst. Putin omschreef de ramp door te vertellen over de wetteloosheid na 1991, en over het verdwijnen van alle industrie en werkgelegenheid. Het ophouden van de pensioenbetalingen. En hij maakte zich zorgen over de etnische Russen die nu woonden in de landen die zich hadden afgescheiden en daar niet altijd even geliefd waren. (*)Zijn er aanwijzingen dat agressie altijd al een Amerikaans plan was?

Ja, die voorbeelden zijn er. Ik heb ze hierboven genoemd: het ruimschoots beschreven plan om nog 100 jaar baas van de wereld te blijven.

Maar er is meer.

In de autobiografie van CIA baas Robert Gates Lezen we dat Dick Cheney ( de eigenlijke baas in de VS tijdens Bush) al in 1991 zei: “ We moeten er zelfs naar streven om ook die Russische Federatie nog in stukjes uiteen te laten vallen”.

En in 1992 lekte de zogenaamde Wolfowitz Doctrine uit. Daarin stond – ik parafraseer- dat Amerika goed in de gaten moest houden of landen als Rusland mogelijk weer op zouden krabbelen, en als ze dat deden, dan zou de VS ze weer in elkaar moeten slaan‘. (*)

Voor de volledigheid:

- == Putin heeft in de eerste jaren van zijn bewind nog geprobeerd om lid van de NATO te worden! Maar dat werd afgewezen door de VS.

- == Nato not 1 inch naar het Oosten. In 1991 ging Rusland akkoord met de Duitse hereniging. Rusland zou haar troepen uit Oost Duitsland terug trekken. Wel werd toen afgesproken dat er geen Navo eenheden in Oost Duitsland zouden worden geplaatst. Dat is ook niet gebeurd. Maar er zijn wel navo eenheden geplaatst op veel erger plaatsen: veel dichter bij de grens met Rusland. Gorbachov eiste dat de Nato niet 50 km dichterbij zou komen. En daar hield men zich aan: niet 50 km , maar wel 300 km. De geest van dit gentlemens agreement is dus met voeten getreden.

- == Het ABM verdrag. R usland en Amerika hadden een overeenkomst om niet verder te gaan met de ontwikkeling van technieken om eventuele kernaanvallen van de tegenstander ‘uit de lucht te schieten’. Het ABM verdrag.

- Ze wisten allebei dat het mogelijk moest zijn om een afweersysteem te maken waardoor je zelf met succes een eerste kernkop kan afschieten en daarna de terug komende kernwapens uit d elucht te schieten. Daarmee zou het mogelijk worden om de vijand te vernietigen zonder dat je er zelf ook aan gaat. Het was Amerika die dit ve3rdrag in 2007 (?) op zegde. Als dat geen bewijs van agressieve intenties is, dan weet ik het niet meer.

Conclusie

Naar mijn mening is het uit dit alles wel duidelijk dat de VS met de escalatie is begonnen, en dat de bewapening van Rusland enkel een gevolg is van de intenties van Amerika om een kernoorlog te kunnen beginnen.

Een Amerikaans president kan zelf op de rode knop drukken. Daar heeft hij nauwelijks toestemming voor nodig.

En mevrouw Clinton had er geen geheim van gemaakt dat ze dit zou doen als het nodig was. Ze zou beginnen met een no-fly zone in Syrië. Rusland helpt in Syrië tegen de rebellen ( die door de VS worden gesteund). Rusland vliegt volledig legaal in Syrië. En dan komt mevrouw Clinton daar zeggen dat Rusland daar niet mag vliegen. Dat is volgens de bijna alle deskundigen een manier om een oorlog met Rusland te beginnen zonder hem zelf te beginnen. Je geeft de ander geen enkele keuze en beweert dan dat hìj voor een oorlog heeft gekozen!

Wat Trump zal brengen weten we niet, maar in elk geval heeft hij meermaals gezegd dat een oorlog met Rusland volgens hem een ongewenste ontwikkeling zou zijn. Hij ziet meer heil in samenwerking met Rusland.

Naschrift Blik op NOS-journaal

Jan Verheul heeft bovenstaand artikel geschreven als reactie op de bijdragen van Elmar Hellendoorn bij Lara Rense vorige maand en bij Met het Oog op Morgen, gisteren. Het originele artikel, inclusief links, is te lezen bij Xevolutie.

Met name storend waren de volgende punten:

1. In het item met Lara Rense wordt de in Nederland behoorlijk gerespecteerde Gorbatsjov aangehaald. Gorbatsjov heeft volgens velen in Rusland, veel te veel weg gegeven aan het Westen, samen met Jeltsin. Hij was in het westen populair. In Rusland niet heel erg. De laatste tijd heeft Gorbatsjov juist veel kritiek op het Westen. Dat nu het Westen de agressor is. Gorbatsjov maakt zich dus zorgen in het algemeen, en in het bijzonder over het gedrag van het Westen. Lara Rense meldt echter enkel zijn algemene zorgen, en in het kader en de vorm van de uitzending (luister het zelf na en oordeel) lijkt het eerder dat hij zich over het Russische gedrag zorgen maakt. Dit is dus een elementaire verdraaiing van de feiten. Een uitermate kwalijke en storende actie van Lara Rense en Elmar Hellendoorn. Een één-tweetje van werkelijk bijzonder malicieuse aard.

2. Elmar Hellendoorn laat na te informeren dat de installaties in Kaliningrad, een Russische reactie zijn op de Amerikaanse raketten in Roemenië (staan er al) en Polen (staan er spoedig). Dit zijn het type halve waarheden waarvan Fortuyn zei dat ze erger zijn dan hele leugens.

Elmar Hellendoorn

45 opmerkingen:

 1. Denk je met Hellendoorn alles gezien te hebben wat het aan russofobie geeft, komt Arend Jan Boekenstijn weer om de hoek kijken.... Het houdt niet op, niet vanzelf...

  http://www.elsevier.nl/buitenland/opinie/2016/11/alleen-westerse-afschrikking-kan-poetin-in-toom-houden-2912379W/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank voor het feiten op een rij zetten van wie, wat, en waarvoor de PNAC ook alweer in het leven is geroepen. En de tactieken om dat duiveltje in leven te houden. Uiteindelijk is de PNAC met een woord samen te vatten: hoogmoed.

   En hoogmoed komt voor de val.

   Zie bv de verdeel en heers strategie van 'NGO's' die de PNAC groot moest maken. Die strategie is inmiddels als boomerang in eigen land (de VS) terechtgekomen. Daar moeten nu middels acteurs 'spontane' protesten gehouden worden om een Maidan moment in de VS zelf te orkestreren (afzetten van een Democratisch gekozen president). En een land dat bestuurt moet worden na een Maidan 'kleuren'revolutie, is nou niet het toonbeeld van een hegemonie, moeten ze in de VS weten.

   Over die georkestreerde protesten, zie hier: http://www.zerohedge.com/news/2016-11-13/anti-trump-protests-proof-professional-activist-involvement

   Kort samengevat: USA today interviewt 'spontane' anti-Trump protestgangers wiens namen mbv de zoekfunctie van Wikileaks omhoog komen als de Tyler's bij zerohedge bij wat aan feiten checken gaan doen: dan blijken de spontane protestgangers (LOL) simpelweg professionele acteurs te zijn die betaald kunnen worden voor het opzetten van een protestje hier en daar.

   En dat land gaat nog 100 jaar de wereld overheersen? - ze mogen blij zijn als ze hun eigen staten verenigd houden, lijkt het eerder op. Dat het niet eindigt met burgeroorlog, zoals in het verleden uitgedacht is door de PNAC. Verdeel en heers...

   Enfin, hoe eerder die PNAC voorbij is, hoe beter. Eufemistisch was het een prestige project waarvan het doel, muv een paar mensen die er schatrijk van zijn geworden, spectaculair gemist is. Amerika is failliet, verdeeld tot op het bot, en ernstig in de war dankzij jarenlange propaganda waarin, naar het lijkt de propagandisten zelf in zijn gaan geloven. En dat is misschien nog wel het ernstigs van alles: waanzin ten top.

   Verwijderen
  2. Willem,

   Het PNAC was een denktank die beleid bedacht en een rapport schreef ( Rebuilding America's Defenses). Dat rapport heeft heel veel invloed gehad.
   De netwerk structuur die destijds onder Bush2 is opgezet, werkte zeker door onder Obama,en zou onder Clinton zijn verder gegaan. Maar Clinton kwam niet...

   In 2008 is die denktank opgeheven. Ik weet niet precies waarom, maar ik denk dat het te heet werd onder de voeten: er werd meer en meer een link gelegd tussen hun Rapport en o.a. 911.
   Op pag 51 van hun rapport schrijven ze dat het Amerikaanse volk niet wil bewapenen en geen oorlogen wil. Dat is een probleem. Tenzij Amerika zou worden aangevallen zoals tijdens Pearl Harbor. ( pag 51 van hetrapport)
   En zie: het rappor was 1 jaar oud toen dat Pearl Harbnor gebeurde: 911.
   En 911 was nog maar een maandje oud toen men in het Pentagon al wist dat men 7 moslimlanden zou gaan kapotmaken. Waarom die werden kapotgemaakt, dat hadden ze toen nog niet bedacht.....
   Leg die info nu eens naast het Yinon Plan.....

   In 2007 werd door de democraten een soortgelijke denktank opgericht: http://www.voltairenet.org/article186381.html

   Verwijderen
 2. 1)In 2015 hield George Freedman van Stratfor een epische lezing in Chicago genaamd; "Europe, destined for conflict". Sprekend over het buienlandbeleid van de VS merkt hij op:

  "Het primaire belang van de Amerikaanse buitenlandpolitiek in de afgelopen eeuw, in zowel WOI, WOII als de Koude Oorlog, waren de betrekkingen tussen Duitsland en Rusland. Samen zouden zij de enige macht kunnen zijn die ons zou kunnen bedreigen. Centrale doelstelling van ons is daarom voorkomen dat zoiets ooit gebeurt"

  Samenvatting (+/- 13 min.) van deze lezing die ook integraal te vinden is op internet:

  https://www.youtube.com/watch?v=fATq03kBs44

  Openhartige, maar ook zeer cynische, interpretatie van het Amerikaanse buitenlandbeleid aangaande Europa. Maakt in één klap duidelijk dat de huidige propagandaoorlog tegen Rusland een doelbewuste en weloverwogen poging van het State Department is om Rusland economisch en politiek te isoleren van Duitsland c.q. Europa. Dit is de geopolitieke achtergrond waartegen uitspraken van politici en de berichtgeving in de Westerse MSM begrepen moeten worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. 2)In de Westerse media wordt de afscheiding van de Krim (aangeduid als annexatie) verkocht als een op zich zelf staande gebeurtenis. Verzwegen wordt dat deze afscheiding een reactie was op de staatsgreep van 22 februari 2014 onder leiding van de VS. Over deze staatsgreep zei de reeds eerder genoemde George Freedman:

  Overthrow of Yanukovych Was ‘The Most Blatant Coup in History’

  http://www.washingtonsblog.com/2014/12/head-stratfor-private-cia-says-overthrow-yanukovych-blatant-coup-history.html

  Een tijdlijn van de gebeurtenissen in de aanloop naar de staatsgreep is onder meer te vinden op:

  Chronology of the Ukrainian Coup

  http://www.counterpunch.org/2014/03/05/chronology-of-the-ukrainian-coup/

  In de tijdlijn onder meer aandacht van het inmiddels fameuze afgeluisterde telefoongesprek van de Amerikaanse onderminister van BuZa Victoria Nuland met ambassadeur Geoffrey Pyatt. In het het gesprek dat plaatsvond op 4 februari 2014, dus een paar weken voor de machtsovername op 22 februari, horen we Nuland aan Pyatt voorschrijven wie wel ('Yat's is our man') en niet in de nieuw te vormen regering moeten komen:

  https://www.youtube.com/watch?v=64ZiM0S0BYM

  Al in november 2013 waarschuwde afgevaardigde Oleg Tsarov dat de VS ambassade in Oekraine een bezig was met de organisatie van een opstand tegen de regering van Viktor Yanukovych. Clip met Tsarov die de Rada toespreekt (+/- 4 min.)


  https://www.youtube.com/watch?v=5gbVOr6n8Ww

  In de Westerse media werd de opstand op de Maidan als vreedzaam verkocht. Verzwegen werd dat zich onder de demonstranten een harde en zeer gewelddadige kern bevond die de ordetroepen bestookte met alles wat voorhanden was. Uit alles bleek dat hun optreden gericht was op een escalatie van het geweld. Zie bijvoorbeeld:

  https://www.youtube.com/watch?v=0X2VqnS0E34

  https://www.youtube.com/watch?v=xhbzhrfY1Lo

  De machtsovername van 22 februari 2014 was geen democratiseringsbeweging van onderop, maar een staatsgreep die in de schaduw van het volksprotest op de Maidan werd uitgevoerd.


  BeantwoordenVerwijderen
 4. Even off topic en het bewijs dat de excuses van NYT niet gemeend waren maar bedoelt als 'damage control' naar haar abonnees toe.

  20 journalisten van de Amerikaanse Meanstream media, behalve FOX News en opvallend, Matt Lee, van Associated Press (van ABC tot de Wall Street Journal) zijn in april 2015 uitgenodigd deel te nemen aan twee diner ten huize van John Podesta. Beide diners waren 'off the record', behalve voor Wikileaks. Alle genoemde media zijn dus via een dinertje gebruikt om Hillary Clinton te pushen en haar lezers te manipuleren.

  http://investmentwatchblog.com/private-dinners-with-clinton-campaign-show-msm-are-hillarys-whores/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het tweede diner vond overigens plaats bij Joel Benenson.

   Verwijderen
  2. Sorry Joop!
   http://nypost.com/2016/11/11/new-york-times-we-blew-it-on-trump/

   Verwijderen
  3. @Gabriel,

   Sorry, waarvoor?

   Verwijderen
 5. Reince Priebus is Chief of Staff van Trump !
  Ik heb er wel een goed gevoel bij.

  Blik, ik ben bijna klaar met de links. Kijk maar of je dat hierboven wil overnemen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nu is Steve Bannon benoemd tot Chief Strategist.

   De man is Alt-right, race-realist. De zwarten zijn er niet gerust op. Bannon is wel een soort havik, zo begrijp ik: iemand die de harde maatregelen voorstaat.

   Verwijderen
  2. Bannon komt van Breitbart. Maar is wel Harvard educated.
   Werkte sinds augustus in de campagne.

   Verwijderen
  3. Bannon werkte oa als marine officier, voor GoldmanSachs, hij had een investment bank en hij financierde en produceerde films.
   Stephen Bannon
   https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Bannon

   Verwijderen
  4. Hier een lang artikel over Bannon in Bloomberg.
   http://www.bloomberg.com/politics/graphics/2015-steve-bannon/

   Goed en leuk om te lezen.
   De man is een echte kanjer.
   Moet je niet als tegenstander hebben, lijkt mij.

   Verwijderen
 6. "Is Rusland agressief ?"

  Hier is héél kort op te antwoorden.

  Neen!

  De Sovjet-Unie/Russische Federatie zijn nooit agressief geweest, het enige wat zij gedaan hebben en nu wederom doen, is reageren op Amerikaanse acties.

  Ter verduidelijking nog twee voorbeelden, buiten de voorbeelden die @Blik al gegeven heeft:

  -De Cuba-crisis kwam voort nadat de Amerikanen raketten in Turkije hadden geplaatst. Dat was dus een reactie op Amerikaanse agressie;

  -De inval van de Sovjet-Unie in Afghanistan kwam voort nadat de Amerikanen de Mujahedin/Noordelijke Alliantie/Al-Qaida van wapens hadden voorzien om de pro-Sovjet regering in Kaboel af te zetten. Wederom dus een reactie op Amerikaanse agressie.

  Brzezinski: Yes. According to the official version of history, CIA aid to the Mujahiddin began during 1980, that is to say, after the Soviet army invaded Afghanistan on December 24, 1979. But the reality, closely guarded until now, is completely otherwise: Indeed, it was July 3, 1979 that President Carter signed the first directive for secret aid to the opponents of the pro-Soviet regime in Kabul. And that very day, I wrote a note to the president in which I explained to him that in my opinion this aid was going to induce a Soviet military intervention

  http://dgibbs.faculty.arizona.edu/brzezinski_interview

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In de geschiedenis boekjes staat ook dat amerikaanse militaire tijdens de bolsjewiekse revolutie hebben getracht om het rode leger tegen te werken in Siberië. In werkelijkheid heeft het amerikaanse leger geholpen om de trans Siberische spoorlijn te veroveren voor het rode leger.

   Verwijderen
  2. Joop,

   Cuba en Afghanistan zijn twee goede aanvullingen. Ik zal ze zo spoedig mogelijk in mijn tekstvoegen.

   Verwijderen
  3. @Jan,

   Dat dacht ik ook. Het is één van de vroege indicaties hoe het westen tegen de Sovjet-Unie/Russische Federatie aankijkt. Het lijkt wel of wij westerlingen bij de geboorte met het "The Hunt For The Red October" virus zijn besmet.

   Vergeet overigens niet de link, met de verwijzing naar wat er nu eigenlijk echt gebeurd is, van onze vriendelijke vriend Zbigniew Brzezinski niet, want deze is natuurlijk van cruciale betekenis.

   Verwijderen
  4. @Jan,

   Misschien heb je ook nog iets aan deze link, gaat over de uitbreiding van de NAVO naar het Oosten, waar zogenaamd geen afspraken over waren gemaakt.

   Russia's got a point: The U.S. broke a NATO promise

   http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-shifrinson-russia-us-nato-deal--20160530-snap-story.html

   Verwijderen
 7. 3)Tijdens de opstand op de Maidan was Obama regelmatig in beeld om de regering van UA op te roepen 'to act with restraint en not to resort to violence'.


  https://www.youtube.com/watch?v=s-impKPj5b0

  Geen geweld tegen de 'peacefull protesters' Oh well....

  https://www.youtube.com/watch?v=vo_jVBGN7io

  Uit de beelden van de Maidan opstand wordt meer dan duidelijk dat de schijnheilige oproepen van Obama vooral de bedoeling hadden de regering van Yanukovych in diskrediet te brengen. Wie de beelden zit kan echter niet anders dan constateren dat de ordetroepen juiste strikte orders hadden gekregen geen geweld te gebruiken teneinde escalatie van het door de demonstranten veroorzaakte geweld te voorkomen. Wellicht sorteerde Obama ook al voor op de door snipers aangerichte slachtpartij die zou worden aangegrepen als aanleiding om de regering Yanukovych te verjagen.

  Tercht stelde RT de hypocrisie van Obama (en z'n mandarijnen bij de EU) aan de kaak:

  https://www.youtube.com/watch?v=wbHvvKmTfuI  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja tuurlijk, voorkomen moest worden dat Yanukovich de demonstratie neersloeg. Hetzelfde over geweld zei Obama ook tegen Gadaffi, Ben ali, Mubarak en Assad.

   Verwijderen
  2. En in de couppoging tegen Erdogan...

   Verwijderen
 8. De media moesten de "rechtse"Trump veel aandacht geven. Daardoor zouden andere wel serieuze republikeinse kandidaten ook "rechtser" worden. Dat zou de kans op een overwinning voor Hillary vergroten. Een strategie die volkomen mislukt is. Trump himself is doorgegaan en niet de andere kandidaten.
  The Real Clinton Conspiracy that Backfired – The Worst Candiate in American History
  https://www.armstrongeconomics.com/international-news/north_america/2016-u-s-presidential-election/the-real-clinton-conspiracy-that-backfired-the-worst-candiate-in-american-history/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het artikel eindigt met.

   "This is by far the WORST campaign in history and it was all orchestrated by Hillary to be intentionally divisive for the nation all to win the presidency at all costs. She has torched the constitution and the country. No wonder Hillary could not go to the stage to thank her supporters. She never counted on them and saw the people as fools. The entire strategy was to take the White House with a manipulation of the entire election process. Just unbelievable. Any Democrat who is not angry at this is clearly just a biased fool. Wake up and smell the roses. You just got what you deserve."

   Allemaal manipulaties door de DNC. Het volk is toch maar een vergaarbak van arme stakkers moet ze gedacht hebben.

   Verwijderen
  2. @ Oli

   En zo zie je maar dat Trump toch een kandidaat is die door de machthebbers naar voren is geschoven, alleen op een heel andere manier dan wij ooit hadden kunnen vermoeden.

   Vind dit overigens dit overigens wel een zeer opzienbarende onthulling van Wikileaks ('k Had in de vorige draad al gelinkt naar een artikel op GS waar er ook op ingegaan werd). 'k Kan me ook helemaal vinden in het geciteerde commentaar. 't Zou voor ons, het stemvee dat elkaar te lijf gaat om de verkiezingsuitslag, een mooi leermoment kunnen zijn als de MSM er een major issue van zouden maken.

   Verwijderen
 9. "Een uitermate kwalijke en storende actie van Lara Rense en Elmar Hellendoorn. Een één-tweetje van werkelijk bijzonder malicieuse aard"

  Als er een wereldoorlog met Rusland komt- en er is al veel economische schade door dit soort figuren- dan kunnen ze tegen zichzelf zeggen dat ze er een grote steen aan hebben bijgedragen. Niet iets waar je trots op kan zijn lijkt me.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. de Russen zijn ook heel bang voor de chinezen !
   Veder heeft Trump gezegd dat er onder geen beding een alliantie Peking Moscou moet plaats vinden, en natuurlijk heeft Obama dat voor elkaar gekregen toch knap van de Democraten !

   Verwijderen
  2. Pietka,
   Rusland en China delen een gigantisch lange grens en zijn beiden heel groot.
   Het is begrijpelijk dat ze beiden op hun hoede zijn.

   Obama is er in geslaagd om Rusland en China in elkaars armen te drijven, omdat ze allebei weten dat ze op Washington's hitlist staan.

   Rusland en China kunnen allebei nog heel veel in welvaartsniveau stijgen en begrijpen hopelijk allebei dat samenwerking beter is dan vijandschap.
   Als het Amerika onder Trump nu datzelfde inzicht gaat aanhangen, dan komt alles goed! Die kans is reeel.
   Ook Amerika heeft het geld niet om nog langer oorlogen te voeren.

   @ Oligarch.
   Is dat echt waar dat Amerika de enige is die Trump niet heeft gefeliciteerd? Dat zou wel heel opmerkelijk zijn.

   Verwijderen
  3. @Jan, je bedoelt waarschijnlijk China. En bij andere nieuwsdiensten zie ik dat president Xi Trump wel heeft gefeliciteerd. Wat heel erg logisch is. Dus ik zal die andere post weghalen, dat was onzin.

   Verwijderen
  4. Mij lijkt het steeds meer erop dat Trump, of naaste getrouwen, waar Melania heel goed een duidingsrol zou hebben kunnen spelen, Putin al langere tijd gevolgd heeft, overigens geheel zonder noodzakelijk vreselijk pro-Russisch te zijn.

   Zijn moves lijken sterk op die van Putin de eerste jaren: omringen met getrouwen maar ook een deel establishmentfiguren voor lief nemen. Washington is net zo´n slangenkuil als Moskou.

   Zonder zelfs nog maar ingezworen te zijn lijkt hij al een totale ommekeer in Syrië teweeggebracht te hebben, en hetzelfde zal misschien snel met de EU/ NATO gebeuren.

   Wat China betreft: Trump heeft een gesprek met Obama gehad, maar nog niet met Putin: in het Kremlin zal Trump zich qua bouwstijl als een vis in het water voelen, en Putin zal hem ongetwijfeld over de lange, moeizame en keiharde onderhandelingen met China vertellen, met wat achtergronden en adviezen. Ik verwacht geen grote doorbraken wat betreft China de eerste 100 dagen.

   Verwijderen
 11. Blik heeft mijn artikel op op Zaplog geplaatst.

  Maar daar is geen vet gedrukte tekst en geen onderlijning meer terug te vinden.
  Dit artikel is geen doorlopend verhaal, maar een stapsgewijze behandeling van een vraag. Zonder goede lay-out is hjet niet te lezen.

  Ik heb dus bij Zaplog het volgende commentaar geschreven:

  Jammer dat 'Blik op het NOS journaal' de eerste versie heeft overgenomen (van mijn blog). Het artikel is daarna verbeterd, en door de lay-out al veel beter te begrijpen.

  De bewering dat Rusland gevaarlijk is kan ons een atoomoorlog opleveren. Een grondige weerlegging is belangrijk.
  Daarom heb ik op meerder niveau's naar Amerikaanse en Russiche agressie gekeken:
  - hun historische record
  - hun zelf beschreven intenties (PNAC)
  - en ik heb diverse gevallen van Russische agressie kort ontzenuwd.

  Het artikel verdient een betere schrijver dan ik ben.
  Wie dat wil mag het verbeteren.
  Maar inhoudelijk is het volgens mij al vrij aardig gelukt.

  Hier nogmaals de link:
  http://xevolutie.blogspot.nl/2016/11/563-is-rusland-agressief.html


  BeantwoordenVerwijderen
 12. Vacature bij Soros:

  Place: The Hague
  Starting Date: November 2016
  Duration: 4 months
  Deadline of application: 11 November 2016
  Job description:
  We are looking for individuals between the ages 17-26 who are highly motivated to be part of this
  initiative for change. The Youth Council will be a platform to address the growing problems of
  islamophobia, xenophobia and gender inequality in The Hague, and the Netherlands in general.
  Through a set of meetings, the Youth Council will design and launch a campaign to create more
  awareness on the intersections of islamophobia, xenophobia, and gender inequality, and the subsequent
  challenges facing Muslim women and migrants, as well as providing alternative and empowering
  narratives on Muslim women other than victimization and discrimination.
  As a member of The Hague Youth Council, you will be able to showcase your talent and advocate for
  changes of societal behaviour towards gender, the Islam and xenophobia with a group of students that has
  the same passion. The Hague Youth Council will provide you with the opportunity to become part of a
  campaign which will influence policy-makers and raise public awareness.
  Duties and responsibilities as a member:
   To develop and manage an awareness raising campaign
   To lobby and advocate islamophobia, xenophobia, and gender inequality problems
   To manage a social media campaign
   To host a round table discussion with government officials and civil society organizations
   To develop a set of policy recommendations
  The requirements for this position:
   Skills in communication, networking and advocacy
   Ability to speak and write English
   Individual can identify to an extent with the Islam will be a plus
   Individual has recently moved to the Netherlands, or has parents or grandparents who moved to
  the Netherlands, or has no evident migration background
  Gender Concerns welcomes all applications for this position. Apply by emailing your CV and motivation
  letter to info@genderconcerns.org /cc: alena@genderconcerns.org. Please note that by ensuring a balanced
  and inclusive mix of participants the selection criteria will include the following, at least 50% female
  participants and at least 40% participants who identify with Islam.

  Hey, Soros, subversieve zak hooi die je bent. Ga eens weg? Gehele lokroep alhier (PDF). Zonder dat gehits van je zijn we al ruimschoots voorzien van intersectionele (uitleg voor lezers zonder hart/empathie) breuklijnen hoor, thanks. In principe lijkt het op het eerste gezicht natuurlijk allemaal onschuldig. Een EU-miljardair met geen grotere wens dan de Europese natiestaat en identiteit ondermijnen teneinde het te vervangen met een amorphe federale superstaat, die de islamitische populatie sterkt in hun theatrale en zelfopgelegde slachtofferdiscourse, om Europa's bestaande social fabric nog verder uiteen te trekken. Maar dat is het niet. Hoe vaker je iemand vertelt hoezeer hij onderdrukt en gemarginaliseerd is, hoe legitiemer het gebruik van vandalisme en geweld voor diegene wordt. Zo gaat het op dit moment namelijk ook in de VS. Die protesten en brandstichtingen op 200 plaatsen tegelijk waren geen spontane Democratische project-X-feestjes, maar aangestuurd door Soros' MoveOn-stichting. En Soros wil 's lands Al-Jaberi's, Appa's, Asha's en pantertjes nu gaan betalen om in aanloop naar onze verkiezingen zoveel mogelijk mensen disenfranchised te laten voelen. Kleine kans dat u de baan had gekregen trouwens. Wat een onrecht: "Please note that by ensuring a balanced and inclusive mix of participants the selection criteria will include the following, at least 50% female participants and at least 40% participants who identify with Islam."

  verder lezen op GS

  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/11/george_soros_rekruteert_voor_n.html#comments

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Soros, wat mij betreft een zeldzaam slecht heerschap.

   Verwijderen
  2. Soros ook achter MoveOn, de organisator van de rellen tegen Trump.

   RT, wie anders, pikt dit item overigens op:

   https://www.rt.com/usa/366579-soros-orgs-driving-trump-protests/

   Verwijderen
  3. Wat betreft Soros: Hij heeft dit jaar wel heel veel zware klappen te verwerken gekregen: Ons referendum, Brexit, Trump en vanaf nu een cascade van anti EU overwinningen (gisteren nog Moldavië en Bulgarije!). De demonstraties in de VS lijken mij een bij voorbaat verloren achtehoedegevecht. Het is een rechtstreeks pleidooi voor afschaffing democratie, zeker nu blijkt dat ook de popular vote in meerderheid voor Trump was (ze hadden godverdomme ARIZONA niet meegerekend: na een hertelling kwam dit pas op de 10e binnen!).

   (De petitie wilde kiesmannen overhalen TEGEN de stem van hun electoraat voor Clinton te stemmen, waarbij Soros de bescheiden boetes zou betalen)


   [Ik vraag me overigens serieus af of de verantwoordelijke voor deze petitie niet aangeklaagd kan worden wegens hoogverraad, aangezien dit een oproep is voor een coup en tegen de constitutie].

   Onze taak blijft wel om de verbanden te leggen en steeds zijn halfverborgen rol aan het licht te brengen: Nieuwsuur gaat dat niet voor ons doen.

   Verwijderen
 13. Kijk, dit is natuurlijk ook weer sprekend hoe het de EU is gesteld, terwijl Bulgarije nota bene NAVO-lid is.

  EU SPLIT: Moldova and Bulgaria elect pro-Russian presidents

  http://theduran.com/eu-split-moldova-bulgaria-elect-pro-russian-presidents/

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @Jan, ik plaats niets op Zaplog; dat doen ze zelf, en we zijn ze er erkentelijk voor.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Je hebt helemaal gelijk, Blik. Het is gedaan door 'Bestwel'.

   Maar zoals geschreven: alle lay-out valt weg en daardoor is het bijna onbegrijpelijk. Een korte beschrijving en een link was beter geweest.

   NB: ik wil het artikel nog bijschaven. Maar als je wil kan je jouw weergave nu al vervangen door de nieuwere. Met links. Kost niet meer dan een minuut.

   Verwijderen
 15. Dat bedoelen we, niet lullen maar poetsen!

  BREAKING: Donald Trump scheduled to speak with Vladimir Putin

  Donald Trump remains determined to work closely with Russia and is not interested in regime change in Syria, interview reveals.

  http://theduran.com/donald-trump-scheduled-to-speak-with-vladimir-putin/

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @Jan; ik heb het even opgelost door je bovenin te vermelden en ook daar dor te verwijzen.

  Dit artikel kost me best wel tijd ivm alle spaties, vet, schuin, etcetera; ben alweer bezig met nieuw spul; daarom heb ik het zo opgelost. Hopelijk goed gulden middenweg.

  Heb erg goed gevoel bij Trump. Als ie maar in leven blijft. Herhaling, Pim, John F. of Donaldo Colosio, moet voorkomen worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. http://www.paulcraigroberts.org/2016/11/14/donald-trump-and-hillary-clinton-walk-in-to-a-bar/

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Er is nooit sprake geweest van annexatie van de Krim. Er is een referendum geweest, waarin gestemd werd over de teruggave van een Russische provincie die in 1954 op autoritaire wijze was losgeweekt.Na effectief een coup te hebben georkestreerd in Kiev, controleert Washington dit regime, naast de deur van Rusland, en dat vijandig tegenover hen is: het is een verrot regime met nazi's, letterlijk. Parlementaire prominenten in Oekraïne zijn de politieke afstammelingen van de beruchte OOEN- en de OEPA-fascisten. Ze spreken openlijk lof over Hitler en roepen op tot vervolging en verdrijving van de Russisch sprekende minderheid.En die kunnen later voor de NAVO nog goed van pas komen...Amerika al een aantal jaren bezig is om in Europa een wereldoorlog tegen Rusland op gang te krijgen.Op dit moment is het nog een propagandaoorlog, van leugens en afleiding, maar dit kan onmiddellijk veranderen met de eerste verkeerde opdracht, met de eerste raket...

  BeantwoordenVerwijderen